شرایط تقسیم ارث

download

بخوانید در این قسمت ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام علیه السلام : 

اخلاق هر کدام شما بهتر است،ایمانش بهتر است.

اشتراک:


90 دیدگاه

 1. غريب دوست در

  جنانچه دختر زودتر از مادر خود فوت كند و داراى شوهر و فرزند نيز باشد

  از او بچه نسبت به مادرش ارث ميرسد

  مورد ارث غير منقول ميباشد

 2. با سلام میخواستم بپرسم که اگر پدر خانواده ای فوت شده باشد و حال مادربزرگ خانواده فوت شده و موقع تقسیم ارث باشد. آیا به فرزند یا زن آن مرحوم ارثی نخواهد رسید؟ لطفا جواب را هرچه سریعتر اطلاع دهید.

 3. پرويز جعفرزاده در

  أيا فرزندي كه فوت شده چه زن يا مرد از والدين ارث ميبرد كه به فرزندانش برسد؟

  • بله… در صورت فوت زوجه(زن) اگر زوجين داراي فرزند باشند سهم زوج(شوهر) يك چهارم است و اگر فرزندي نداشته باشد يك دوم

  • باسلام
   شوهر با وجود فرزندان فقط یک چهارم ارث می برد
   ولی اگر آن زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد .

 4. با سلام
  اگر پدری فوت کند و وصیت نامه نداشته باشد وفرزندان خود یک قرارداد دستی باحضور شاهدین معتبر وزنده در مورد اموال پدری بنویسند ایا قرارداد معتبر است .
  چون مدت زیادی از قرارداد گذشته فرزندان تعدادی از اموال را به نام خود کرده اند اما در قرارداد آن اموال قید شده است.
  ایا یکی از طرفین می تواند در مورد نحوه تقسیم ارث دوباره شکایت کرده وشکایت او معتبر خواهد بود؟

 5. حمید عربیان در

  آیا شخصی قبل از فوت می تواند اموالش رابه صورت مساوی بین فرزندان تقسیم و به یک نفر از فرزندانش ندهد . به طور متال اگر 5 فرزند دارد به4 تا بدهد و به اون یکی ندهد . وآیا آن 4 فرزند با همکاری هم میتوانند آن یک نفر را از این تقسیم محروم کنند ؟

 6. مرسده پورزند در

  با سلام
  آیا سهم ارث از مادر برای دختر و پسر به میزان مساوی تقسیم می شود یا نه ؟
  با تشکر

  • سارا قربا نی نیا در

   با سلام
   در قوانین ارث و میراث باید فرزند تحصیلکرده و شخصی که کار میکند و برای مادر خود نهایت تلاش را برای زنده ماندن کرده و به پدر با مجود نبود احترام قایل است طبق قانون دو سوم کل ارث را دریافت کند و مابقی یعنی یک سوم بین هر تعداد دختر و پسر به صورت مساوی طبق صلاحدید مقامات تقسیم گردد.
   مصوبه سازمان….رزومه کاری و تحصیلات اهم موضوع در تعیین سهم ارث است
   تبصره فورس ماژور..پسر سهم ۲ برابر ندارد.

   ضمن تشکر
   خانم دکتر سارا قربانی نیا
   Looking forward to hearing from you as soon as possible
   Thenks for cooperating with me

 7. اگر پدر خانه فوت کند و مادر باردار باشد آیا به غیر از فرزندان به جنینی که در شکم مادر هست هم ارث میرسد؟
  خواهشمند هستم به زودی جواب سوالم را بدهید
  با تشکر

 8. با سلام
  14 سال است که مادر نیز بعد از فوت پدر رهسپار دیار باقی شد و ورثه آپارتمان مسکونی واقع در تهران دو خواهر+فرزند یکی ازآنها در آپارتمان مسکونی بودند و دو خواهر ویک برادر طلب ارثی بنا بر شرایط از آنها هرگز نکردند.
  7 سال پیش یکی از خواهران ساکن نیز فوت شد ،انحصار وراثت شد و شفاها به خواهر دیگر ساکن از طرف سایر ورثه گفته شد: ” ایشان و دخترش تا پایان تحصیل دانشگاهی دخترشان میتوانند رایگان و در بست در آپارتمان زندگی کنند»
  الان حدود 4 سال است که خواهر زاده ساکن درسش پایان یافته وشاغل است.
  ما دو خواهر دیگر به خواهر ساکن و برادر طی این مدت بعد از مذاکرات وپیشنهاد فروش سهم خود به آنها کردیم و در بی نتیجگی مذاکرات ،ناچارا طبق قانون در طی 4 سال 3 نامه سفارشی دو قبضه با اشاره به ظبط فتوکپی برای دادگاه دولت جمهوری اسلامی با پیشنهاد فروش سهم خود را با اایشان مطرح کرده و در صورت عدم توانایی توصیه فروش کامل ملک و تقصیم سهام بین ورثه ، بخصوص که ما هر دو خواهر پیشنهاد دهنده بهیج وجه توان پرداخت تعمیرات و شارژ روز افزون آنرا نداریم و همسایگان کل ساختمان همگی خواهان باز سازی کل این ساختمان با عمر 35 ساله آن هستند. مختصرا هرگز جوابی از ایشان به ما داده نشده است. سوال ما از حضورتان اینست :
  _آیا حق فروش حق این دو سهم را به افراد غیر این دو ورثه ناهمراه داریم؟ واگر آری از کجا باید اقدام کرد.؟
  _یا رسما رجوع به دادگاه و تقاضای رای اقدام به فروش از طریق قوای قانونی نمود.

 9. یا سلام
  خواهش میکنم راهنماییم کنید
  مادربزرگ من دارای دو فرزند است یکی داییم و دیگری مادرم که مادرم هم تنها فرزندش من هستم یعنی من هم تک فرزندم و هم تک نوه
  داییم از کودکی دارای مشکل روحی بوده و در آسایشگاه هست
  من می دونم که ارث مادر بزرگم تقسیم بر 3میشود و دوسهم آن به داییم و یک سهم به مادرم میرسد
  سوال من این است که آیا به دلیل ناتوانی داییم ارث او را دولت برمیدارد؟؟؟
  و اگر چنین است من میتونم از مادربزرگم یک صلح نامه بگیرم که تا زمانی که ایشون زنده هستن اموالشون برای خودشون باشه و بعد ازفوت ایشون اختیار اموالشون با من باشه؟؟؟
  خواهش میکنم جواب سوالمو زودتر بدید

 10. با سلام
  اگر شخص وصیت کننده در هنگام حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده باشد ودر این رابطه یک برگه دست نویس دارا باشد وپس از فوت در وصیت نامه ی خود در این مورد چیزی قید نکرده باشد آیا ارثی به وارث خواهد رسید?

  با تشکر

 11. درقانون برای جنینی که درشکم مادراست دوبرابرارث یک پسر از ترکه ارث پیش بینی شده است وگرقرارباشدارث ازطریق دادگاه تقسیم شودقاعدتا این مقدار ازترکه تازمان تولد نوزادمحفوظ خواهدبودواین مهم به خاطر این است که ممکن است مادر2قلو باردارباشد واگرجنین زنده متولدشودازماترک ارث میبردوچنانچه نوزادیک نفر دختر یا پسرباشدبه میزان معین خودارث می برد والباقی ترکه بین سایرورثه منقسم می گردد

 12. –سلام بنده دچار تناقضی بین دو تا بند قانون شدم و سردرگمم اگر کمکم کنین ممنون میشوم در جایی قانون طبق نوشته تان میگویدد که: ((اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟
  از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.)) …..
  –و در جایی دیگر که وراث میتوانند با استناد با این بند قانون اولی را نقض کنند : ((صولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.))…
  –نحوه تشخیص به چه صورت میباشد؟؟؟

 13. براي تقسيم يك ملك اگر از بين ٤پسر يه نفر بخواهد بفروشد ديگران راضي نباشند ايا به داد گاه شكايت ميتواند بكند؟؟؟؟؟

  • آیا از وسایل عتیقه. مادرم که. سه. فرزند دختر و یک فرزند پسر دارد. اگر مادرم فوت بکند. به پدرمان سهمی میرسید یا نه. و چند سهم به فرزندان دختر و پسر می رسد

 14. سلام من پدربزرگم 8پسردارد و ٢تادخترخودش هنوز زنده است به پسرها هركدوم خانه ومغازه چند ملياردي داده وجوري اين اموال روبه اونا داده وبه نامشون كرده كه پسراش اين اموال رو از پدر بزرگم به يك قيمتي خريدن حا لا همي دارايش رو به اسم اونا كرده و اين دوتا دوختر رو ازارث محروم كرده ايا پدربزرگم چنين حقي دارد يا نه ما ميتونيم شكايت كنيم گفته به دختراش به اندازي يك زره چيزي نميدم چكار كنيم ممنون ميشم اگه راهنمايي مون كنيد

 15. باسلام سوالی داشتم خدمت کارشناس محترم خدمت شما عرض نمایم پدر من قبل فوت یکی از املاکش رو با رضایت کامل خودش بنام من نمود .حال بعد از فوت کردن پدر یکی وارثان میگوید که حق نداری و شکایت میکنم لذا خواهش میکنم راهنمایی نمایید

 16. با سلام.
  اگه پدر خانواده فوت کنه آیا برای فرزند پسر آخر قانونی هست که توی آن خانه بماند و از مادر پیرش هم نگهداری کند، درصورتی که سایر زمینهای وی بین بقیه فرزندان تفسیم شوند؟

 17. سلام اگر متوفی یک زن یک دختر و فقط مادر داشته باشد تقسیم ارث چگونه است مادر حاجب دارد

 18. سلام .از مطالب منتشر شده کمال تشکر را دارم .
  سوال من در مورد ارث است .
  پدر بنده فوت کردند . پدر بنده صاحب یک پسر و دو دختر و یک همسر و مادرشان (مادر بزرگ بنده )که زنده هستند بود و پدرشان ( پدر بزرگ بنده ) فوت کرده است  . سهم ارث مادر بزرگ من چگونه است .
  همه خانواده وکالت تام به من داده اند برای انجام همه امور و مادربزرگ بنده نیز در زمان دادن وکالت که سه سال پیش بود گفت هیچ چشمداشتی به اموال پدرم ندارد و سهم خود را بخشیدند و من کارها را انجام دادم و سند به نام وراث زدم .اکنون بعد از سه سال و به تحرک عمو ها و یا عمه های من ایشان نظرش برگشته و ایشان اکنون ۹۰ سال دارد . از نظر شرعی ما چکار باید بکنیم . ایا انسان میتواند شرعا هبه ای  را که انجام داده   بازگرداند .

 19. با سلام
  پدری ک با ازدواج اول دارای ۲ فرزند بوده دختر و پسر و در سن ۴سالگی پدر مادر را طلاق داده بدون هیچ کمک مالی با ۲ فرزند با پدر بزرگ زندگی کرده . .«۱۳۴۲ ه ش ».پدر تقریبا هیچگونه کمک مالی یا شرایط حداقل زندگی را مهیا نکرده…پدر از زن دوم صاحب ۲ فرزند شده با تمام امکانات و مهیا برای خانواده دوم …قانون ارث در این مورد ب چه نحوی برخورد نسبت ب ۴ فرزند دارد٬ ۲ دختر ۲ پسر ٬…با تشکر

 20. با سلام
  در صورت فوت شوهر و نداشتن فرزند به چه اشخاصی ارث می رسد. پدر و مادر شوهر فوت گردیده و فقط خواهر و برادران شوهر زنده می باشند. آیا به خواهر و برادر در صورت زنده بودن زن متوفی ارث می رسد؟

  • بنده یک برادردارم مدت سی هفت سال قبل پدرم فوت کردوبرادرم درحضورشاهدین ازمن رسیدگرفته که ارثیه منقول وغیرمنقول رابه من داده درعوض هیچی به من نداده آیاراهی برایم هست که بتونم ارثیه پدری راازش بگیرم

 21. آیا قانون جدیدی اومده ک ارث بصورت مساوی بین خواهد و برادر تقسیم میشه؟این ارث از دایی ب خواهرزاده میرسه

 22. سلام ببخشید من همسرم از خانوم اولشون که فوت کردن 2 فرزند دخترو پسر دارن . و 2 ساله که با من ازدواج کردن میخوام بدونم من 25 درصد از کل مال ایشونو ارث میبرم یا 25 درصد از تک تک اموالشون؟

 23. مهدی ثانوی در

  با سلام
  پدر ما بر اثر تصادف فوت نموده و دیه ایشان طبق قانون در ماه حرام 220میلیون تومان میشود , ما یک برادر و پنج خواهر هستیم این مقدار پول چگونه و به چه اندازه ای بین ما تقسیم میشود.
  با تشکر از شما

  • با سلام. ارث به شرط زنده دنیا آمدن تعلق میگیرد هر چند لحظه ای پس از دنیا آمدن فوت کند.

  • سلام
   اگر والدین پدرتان در قید حیات نباشند اول یک هشتم مبلغ به مادرتان میرسد و باقیمانده تقسیم بر ۷ شده دو قسمت به شما و یک قسمت به هر خواهرتان میرسد.

 24. سلام خسته نباشید ما چهار فرزند پسر و یک خواهر هستیم بعد از فوت پدر تقسیم ارث ورثه را انجام داده به جز خانه ای که توش زندگی میکنیم پس از مدتی خواهرم خانه ای برای خود خریده و از ما جدا شده حال درخواست کرده که خانه پدری را باید بفروشیم و من ارثیمو از خانه میخواهم حکمش چه میباشد لطفا راهنمایی کنید متشکرم

 25. پدرم ٤سال قبل فوت شدند و برادرم سال گذشته از دنيا رفتند ايا همسر برادرم (كه از او يك دختر دارد)از دارايى مادرم و يا أموال پدر كه زمين است سهمى دارد

 26. با سلام.اگه ارث از ناحیه بقیه وراث به مزایده گذاشته شود.بنده به عنوان یکی از ورثه می تونم ادعا کنم من سهم الارث خودرا نمیفروشم

 27. با سلام
  وقتی احدی از وراث بخواهد سهم الباقی وراث را بخرد ولی بعضی موافق و بعضی مخالف آن موضوع باشند و اشخاصی که مخالف می باشند اصرار به فروش از طریق مزایده به قیمت کارشناسی داشته باشند چگونه می توان قبل از مزایده و خارج از آن سهم وراث را خرید ؟ آیا قانون در این رابطه فکری کرده است و یا راه حلی دارد ؟ با تقدیم احترامات فراوان

 28. با سلام و خسته نباشید
  آیا اگر پدر فوت کند و قبل از فوت اموال خود را تقسیم نماید ولی یک دختر کوچک که سنش 13 سال باشد و زیر برگه را امضاء نکرده باشد آیا میتواند پس از 30 سال ادعای ارث کنند در صورتی که ارث به او رسیده است و او ارثیه خود را فروخته.با تشکر

 29. باسلام بسیار خوشحالم که با شما اشنا شدم.چیزهای زیادی یاد گرفتم که خیلی ارزشمند بود ,از شما ممنونم وبراتون ارزوی موفقیت دارم

 30. لطفا پاسخ بدید,اگر پدری در زمان حیات ,به علت
  اعتقاد نداشتن به فرزند مونث ,تمام اموالش رو بین فرزندان ذکورش تقسیم کنه واین موضوع به صورت غیر علنی انجام بشه به طوریکه بعد از مدتی باعث کینه وجدایی بین خواهران وبرادران بشود ,بعد از فوت پدر چه حکمی دارد این در شرایطیست که هنوز پایه انتقال سند به نفع اولاد ذکور مشخص نیست,لطفا پاسخ بدهید

  • سلام
   اگر انتقال سند در زمان حیات پدر انجام نشده باشد همه چیز طبق قانون تقسیم می شود

 31. سلام…لطفا سریع جواب مو بدید…
  میخام بدونم اگه پدرم که الان زنده هست و بخاد کلیه میراثش رو به من بده و بقیه برادرامو از ارث محروم کنه,آیا برادرانم میتونن شکایت کنن؟؟؟
  ممنون میشم اگه جوابمو زود بدید

 32. با عرض سلام خدمت شما .در پایان سال 94 مجلس سهم الرث بین دوختر و پسر برابر است ایا این درطرح در سال 95 قابل اجرا ؟

 33. سلام
  ما بعد از فوت پدرم همه ی اموال و به نام مادرم زدیم .حالا اگر من ارثم را بخواهم چطور میتونم بگیرم از راه قانونی ؟
  و یک سری اموال رو پدرم قبل از فوتش به نام مادرم کرده اینها جز ارث محسوب میشه؟؟

 34. با سلام

  اگر خانه به نام مادر خانواده باشد و دارای دو فرزند پسر باشند و شوهر ایشان در قید حیات باشد ، پس از فوت مادر خانواده :

  اولا : به پدر و دو فرزند پسر به چه شکل و نسبتی ارث می رسد ؟

  دوما : در صورتی که خانه یک واحد آپارتمان با ارزش 260 میلیون تومان باشد ، آیا از چنین مبلغ ناچیزی که کل دارایی این خانواده هست مالیات کسر می شود ؟ اگر بله به چه میزان ؟

  با تشکر از پاسخ شما

 35. باسلام وخسته نباشيد
  لطفا راهنمايي كنيد
  اگر پدري درقيدحيات وصيت كرده باشدكه واحد مسكوني رادرمقابل عددفرضي به همسرم فروختم(سند درقيدحيات انتقال نيافته وبه صورت سوري)وايشان حق فروش به غيررانداردويكي ازفرزندان اصراربه فروش داشته باشدواحد راميتوان فروخت يانه.سهم پسرهاودخترهابه چه شكل ميشودوازحقوق بازنشتگي پدرسهمي براي فرزندان تعلق ميگيرد

 36. لطفا در خصوص عطف به ما سبق بودن قانون جدید ارث که 5 سال است اجرا می شود به تقسیم ارث قسمتی از اموال متوفی که بعد از 35 سال هنوز تقسیم نشده است اظهار نظر بفرمایید که کدام قانون در این خصوص نافذ است؟.

 37. سلام.
  نحوه و درصد تقسیم قرض و بدهی متوفی بین وراث چگونه است ؟
  آیا به نسبت سهم الارث است یا بطور مساوی دختر ها و پسر ها و نیز مادر در پرداخت دین و قرض سهم دارند؟
  بعبارتی قرض تقسیم بر تعداد بازماندگان می گردد.
  مادۀ قانونی مربوطه را نیز بفرمایید .
  سپاسگزارم.

 38. اگر فردی برای خود همسر دوم ب طور سیقه ای اختیار کند آیا بعد از مرگ مرد به همسر دوم(همسر سیقه ای)ارث تعلق میگیرم یا ن؟

 39. الهه صادقی در

  سلام
  چگونه می توانم انصراف از سهم ارث خود رابطور قانونی ثبت کنم.
  لطفا راهنمایی فرمایید
  الهه صادقی

 40. محمدرضا ذنوبی در

  با سلام و خسته نباشید . پدری دارم که یک سال بعد از فوت مادرم ازدواج کرد . به اصرار خودش من و خواهرم برایش خواستگاری رفتیم و او با یک دختر مسن ازدواج کرد به مهریه 300 سکه بهار آزادی . در حال حاضر خانه و حقوق بازنشستگی و یک اتومبیل دارد ، خواهشمندم بفرمایید شرایط ارث و مهریه زن دوم پدرم و ارث برای من و خواهرم که هر دو متاهل هستیم چگونه است . در ضمن با یک حساب سر انگشتی فهمیدیم قیمت خانه پدرم از مهریه زن دومش کم تر است . یک دنیا تشکر از راهنمایی شما

 41. سلام خسته نباشيد من در زماني كه مادرم در حياتً بود تمام خرج مخارجش و حتي هزينه اي سنكيني از درمان بيمارستانش پرداخت نموده ام نزديك به ٥٠ ميليون به ايشان وجه نقدي و پول دارو پزشكي و عمل قلب داده ام و الان ايشان فوت شده اند. الان مادر من يك ملك دارد ايا من ميتوانم اين هزينه از بقيه خواهر برادام و از اموالش دريافت كنم ايا براي من تعلق ميگيرد لطفا كاملا راهنمايم كني

 42. با سلام و خسته نباشيد
  من و همسرم به صورت برابر پول گذاشته و در مسکن مهر خانه ای خریدیم، طبق قانون مسکن و شهرسازی و وام مهر سند به نام سرپرست خانوار میخورد. من به ناچار از گرفتن وام انصراف و به همسرم واگذار کردم. همسرم حاضر است به من وکالت نامه یا حتی وصیت نامه بدهد، ولی من با اطلاعاتی که دارم وکالت بعد از فوت باطل، و وصیت هم در صورت حذف پدر و مادرش از ارث قابل اجرا نیست…

  حال من به عنوان یک خانم چطور باید حقم را از آن خانه حفظ کنم؟؟؟

  در صورت نداشتن فرزند، زن چطور از شوهر ارث میبرد؟ تکلیف مهریه چه میشود؟

 43. با سلام
  خواهری داشتم که در سال 88 فوت شد و چون یک فرزند خوانده داشت و کوچک بود , و نمیدانست که فرزند خوانده است ، ما 4 تا برادر و خواهر هیچ ادعایی برای ارث نکردیم تا بزرگ شود و الان که آن پسر بزرگ شده و بالای 20 سال سن دارد. و موضوع فرزندخواندگی را فهمیده ، آیا الان میتوانیم ادعا برای گرفتن حقمان کنیم؟ از طرفی خواهر مرحوم ما اسم این بچه را هم در شناسنامه اش ثبت کرده ،و با همسر خواهرم ، وارث خواهرم میباشند. و سالها قبل هم همسر خواهرم تقاضای حصروراثت داد و ما به دلیلی که گفتم هیچ تقاضایی نکردیم و خودمان را معرفی نکردیم
  حال سوالم اینست که آیا الان میتوانیم تقاضای ارث نماییم؟.اگر همسر خواهرم ،در این سالها ،ملک خواهرم را به نام کس دیگری کرده باشد و یا به نام همسر جدیدش یا همان فرزند خوانده خواهرم کرده باشد، هم اکنون ما میتوانیم ادعایی داشته باشیم یا هیچ حقی به ما نمیرسد ؟ متشکرم

 44. حسین ویسی در

  باسلام ممنون میشمراهنمایم کنیدما۴برادر۲خواهرومادرکه۶ساله پدرمان فوت نموده حالایکی ازبرادرهاخاضربرتقسیم مساوی املاک نمیباشدوادعابرگرفتن ۲سهم داردوچون بقیه راضی براجرا ی حکم فروش درمزایده نداریم چگونه وازچه راه قانونی که زودتراقدام برتقسیم کنیم خواهشأراهنمایم کنید باتشکر

 45. رویافلاحیان در

  باسلام خواهش میکنم منو راهنمایی کنید
  پدر من در حال حاضر زنده می باشد ویک دانگ از خانه ما را به برادرم بابت ارث و میراث بخشیده است و زیر برگه دست نویسشان قید کرده که برادرم حق واگذاری به هیچ کس تا زمان زنده بودنش را ندارد ولی برادرم به دلیل اختلاف با همسرش و صلح بین خودشان نیم دانگ به زن داداشم داد و زیر همون برگه نوشته نیم دانگ به مهناز میبخشم و نیم دانگ هم به دخترم بهار ولی اکنون همسرش مهناز تقاضای مهریه کرده و از برادرم جدا شده تا مهریه بگیره و به دادگاه رفته تا نیم دانگ خانه را بگیرد این مشکل پدرم است و می گوید من زیر برگه قید کردم تا زمان زنده بودنم حق واگذاری به غیر ندارد ولی الان نمی دانیم چه قانون و چه ماده ای برای حل این مشکل وجود دارد ایا با اینکه پدرم زنده است مهناز میتواند خانه را بگیرد ممنون میشم ما را راهنمایی کنید

 46. احمد رییسی پور در

  سلام درسال شصت وسه ارث خانه پدری رو تقسیم کردن درآن زمان نفری پنجاه شیش هزارتومن بوده من درآن زمان سقیر بودم الان اون ملک به قیمت یک میلیارد دویست فروخته شده برادرم میگوید به همان زمان ارث را محاسبه وبه تاریخ روز ارزش پولی نه ملکی می دهد لطفا راهنمایی کنید

 47. باسلام اگرپسری بعدازپدرفوت کند اماازدواج نکرده باشدوفرزندی نداشته باشد ایا بعدازفوتش ارث پدر به او تعلق میگیرد

 48. سلام.پدر من فوت کرده است که من و داداشم بچه هاشیم ومادرش هم در قید حیاته و مادرم هم خدا رو شکر زندس.میخواسم ببینم ارث چجوری تقسیم میشه؟

 49. با سلام
  مادر من فرزند خوانده قانونی است یعنی شناسنامه با نام پدرخوانده دارد پدر خوانده نیز هیچ برادرنداشته وخواهری داشته که در قید حیاط نیست این خواهر یک پسر ناتنی دارد آیا به نفر ارث تعلق می گیرد؟

 50. با سلام : پدر بزرگم 70 سال است فوت کرده و ملکی داشته بصورت حمام عمومی .که یک سوم درآمد آن را وقف خرج مسجدی نموده است .اکنون این حمام تبدیل به چند مغازه و بانک شده است .پدر بزرگ مادرم از فرزندش خواسته املاک ذکر شده وقف اولاد ذکور باشد نسل اندر نسل. مادر من و دیگروارثین دختر70 سال است از درآمدهای این املاک بی نصیب و از ارث محروم شده اند.این املاک بین پسرها دست بدست می شودو تحت عنوان متولی از در آمدهای کلان آن استفاده می نمایند. این از نظر قانون درست است؟ لطفا من را راهنمایی فرمایید.

 51. بهمن نوری در

  سلام درسال 72برادرم برروی کامیونی که همه برادرانم کار میکرد تصادف کرد وازدنیا رفت پدرم وبرادرانم به همسر مرحوم که تنها یک پسر یادگار داشت گفتن تقاضای دیه نکن در عوض حق مرحوم از همه چی به فرزندش میرسد وصیت نوشت اما محضری نبود همه وراث شاهد بودن متاسفانه پدرم سال84فوت شد وبرادرانم تا الان هیچ حرفی نزدن اما الان که پدرم فوت شده ووصیت نامه نیست میگوین فرزند برادرمان حقی ندارد وباید بیرون برود امامن وبرادر بزرگم ودوخواهرم گواهی می دهند که برادر زادهام با ما برابر است حال شرع وقانون چه میگوید آیا برادر زاده ام حق دارد یا خیر همسر برادم میتواند الان تقاضای دیه شوهر مرحومش را بکند .بخاطر خدا که حق به حق دار برسد کمک کنید چکار کنم

 52. محمد ضرغام در

  با عرض سلام واحترام
  من صغیر بودم پدرم فوت کرد 1 همسر صیغه ای با یک فرزند و 1 همسر دائم که مادر من باشد با 6 فرزند داشت پدر و مادر مرحوم هم در قید حیات بودند گواهی انحصار وراثت آن زمان نام تمامی آنها امده است حال پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری من فوت نموده و تمامی صغار کبیر گشته اند .
  1. آیا عمو و عمه های من سهم می برند درصد سهم ایشان چقدر است و اولویت کسر سهم از کل دارایی پدرم که یک ملک می باشد چقدر است.
  2. همسر صیغه ای ÷درم با توجه به اینکه اسمش در گواهی انحصار وراثت آمده سهم می برد یا فقط مهریه به ان تعلق می گیرد .
  3. ابتدا باید مهریه ÷رداخت شود بعد سهم همسر و بعد آن سهم ÷در مادر وبعد آن سهم فرزندان پرداخت شود.
  4. به کدام مرجع قضایی مراجعه کنم جهت دریافت تعیین % سهم الارث

 53. با سلام
  آگهی انحصار وراثت رو باید در کدام روزنامه دید؟
  منظورم اسم روزنامه هست : مثلا جام جم ؟ اطلاعات ؟ همشهری؟…..

  *….لطفا و لطفا هر کی میدونه منو راهنمایی کنه….*

  واقعا ممنون میشم

 54. همسر من فوت کرده و فرزندی هم نداریم ، پدر و مادر همسرم هم در قید حیات نیستن

  آیا ارث ایشون فقط به بنده میرسه یا خواهر و برادرهای همسرم سهم دارند؟

  بازم خواهش میکنم جواب بدین

 55. سلام.تشکر از پاسخ .ایا مردی که زن اولش در خواست طلاق و مهریه بصورت اقساط دریاف .ولی زن دوم فوت بخاطر زایمان حقوق زن بخاطر بچعه می گیرد .وراث پدر مادر بد شانس که سی سال زحمت دختر کشیده اند ولی بچعه از نزدیک خاک مادرش بخاطر حقوق بردند.ما در خواست سهم ارث مهر یه کردیم سؤال اینه .از سهم ارث شوهر از دارای دخترمان متوفی مثل بیمه سنوات ایا به زن اول که مهریه اقساط می گیرد از سهم شوهر به ما می رسد یا به اولی از ما سهم ارث است .تشکر

 56. با سلام شخصی در وصیت نامه دست نویس زمینی رابه عنوان ثلث معین کرده تابعد از فوتش در اختیار وصی که پسر بزرگش است قرار داده شود تا برابر قیمت زمین صرف نماز وروزه وامور خیریه شود وهمه وراث به جز یک نفر آن را امضا کرده اند.الان یک سال است که او فوت کرده وهمه وراث خواهان تقسیم این زمین هستند.وصی هم مخالفتی ندارد به این شرط که دینی برگردن او نماند و وراث قول دهند که پول آن را به میزان سهم خود صرف امور خیریه کنند.آیا وصی میتواند این کار را بکند؟اگر وراث راضی به این شرط نشدند میتوانند با کمک مراجع قانونی به استناد اینکه وصیت نامه دست نویس است اقدام به تقسیم ثلث کنند؟آیا وراث میتوانند به صرف اینکه وصی از نظر مالی توانایی ندارد و نخواهند زمین رابخرند ویا به غیر بفروشند میتوانندزمین را تقسیم کنند؟

 57. با سلام میخواستم بدانم چنانچه متوفی چک سفید امضا نزد کسی داشته باشد، آیا شخص صاحب چک میتواند با مورخ نمودن چک و مبلغ زدن آن ازماترک متوفی بهره مند گردد؟ با تشکرفراوان

 58. سلام.درصورتی که ورثه به وصیت اعتراض کنند تکیلف چیست؟ درصورتی که ماجزء ورثه نیستیم.وپدر ما زودتر از پدرش فوت کرد. وحالا عموها به وصیت اعتراض دارند. ممنون میشم راهنماییم کنید

  • غلامعلی عابدی در

   سلام پدرم دو همسر داشت ده سال قبل فوت کرد،مغازه ای داشت که دست مستاجره وماچهار نفر از یک مادر فوت شده بعلاوه هفت برادر و خواهر از مادر ناتنی که در قید حیاط بود سهم الارث از مبلغ اجاره میگرفتیم.(یک هشتم به مادر ناتنی میرسید که میگرفت )مادر ناتنی یکماهی ست فوت کرده حالا از اون مغازه سهمی به اون میرسه که اون هفت نفر که از مادر ما نیستند به خودشون اختصاص بدن.؟لطفا جواب بدین.

 59. باسلام
  من دختر مجرد خانواده هستم ک پدرم فوت شده است,خواستم بدونم که آیا دختر مجردخانواده بادخترمتاهل بطوریکسان ارث میبرند یادختر مجرد بیشتر ارث میبرد بخاطر حق جهیزیه؟یا بعدازفوت پدر حق جهیزیه ای برای دختر مجرد درنظرگرفته نمیشود؟
  باتشکر

 60. سلام
  مرد جوانی فوت میکند که دارای دوفرزند دختر است و همسر او درقید حیات است
  پدر شخص فوت شده که طبق قانون قیم نوه های خویش است، به صورت مستقیم سحم الارث دارد یا خیر؟

 61. با سلام مادر بنده دو برادر داشته که یکی شهید شده.وبرادر دیگرش دوماه پیش تصادف کرده وفوت کرده .پدرشان ۴۷ سال پیش فوت کرده ومادرشان.دوباره ازدواج کرده واز شوهر دومش چهار فرزند داشت.میخواستم بدون از دیه تصادف برادران ناتنی ارث میبرن.ضمنا مادر وپدرشان هر دو فوت نمودهن.با تشکر

نظر خود را بیان کنیدکلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.