شیرین تر از غذا و آب در اوج گرسنگی و تشنگی برای کسی که در قید و بند زندان است جز آزادی نیست ولی زندان با تمامی خشونت ظاهری اش تاوان اشتباهاتی میباشد که رخ میدهد و مجازات بی قانونی هایی است که به دیگران لطمه میزند.

 


بعضی افراد هم زمان با گسترش و رشد تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر با انجام دادن اقداماتی البته به ظاهر قانونی به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در 1 فرآیند مالی اقدام مینمایند که یکی از انواع این جرایم مالی جرم پولشویی میباشد.
در حین حال به گونه های گوناگونی اعمال زشت و خشونت بار برعلیه زنان و آزار آنان در جریان میباشد که آزار جنسی زنان نوع شدید و پیچیده آن هست که متاسفانه به شدت در حال افزایش است . دراین مقاله سعی بر آن شده است که انواع خشنونتهای جنسی وارده بر زنان را بررسی و چگونگی برخورد قانون با انها را نیز بیان نماییم.
1ـ برای معافیت پدر و مادر در صورت قتل فرزند از نظر حقوقی توجیهی نیست چون عناصر و ارکان قتل همانطور که در خصوص غیر پدر و مادر محقق میباشد،در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعدة کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم . در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد بنابراین تفکیکی که فقهای…
پیامبر اکرم (ص) فرموده اند : فردی که حقوق عائله خود را ضایع نماید دور از رحمت خدا میباشد.بهترین شما کسی میباشد که برای خانواده اش بهتر باشد و من از تمام شما برای خانواده ام بهترم.
هدف های ازدواج : 1- به آرامش و سکون رسیدن 2- شکوفایی احساسات و عواطف 3- تأمین نیازهای جنسی 4- نوع و نسب را حفظ کردن 5- پیشگیری از انحرافات اخلاقی و بیماری ها 6- رسیدن به تمامیت شخصیت و تکمیل و تکامل 7- تعاون و همکاری 8- پاسخ به ندای فطرت
برعکس نکاح دائم،این نکاح بصورت موقت است و شرط نکاح در آن تعیین مدت هست ولی مانند نکاح دائم 1 نوع ازدواج و همسری میباشد و هر 2 نوع مشمول عنوان زوجیت بوده و بسیاری از احکام و آثار مشترکند و تنها در موارد محدودی با هم متفاوتند.
همانگونه که در مورد تعریف نکاح گفته شد،نکاح رابطه ای زناشویی میباشد که میان 2 جنس مخالف زن و شوهر بسته میشود.
تعریفی از نکاح در قانون مدنی ایران  به عمل نیامده و نیز در اکثر فقهی تعریفی از آن نشده است.در حین حال در زبان فارسی به ازای نکاح همان عقد ازدواج و یا وضعیت حاصل از آن عقد را نوشته اند.

1 265 266 267 268 269 277


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.