لذا ، با توجه به ماده 649 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب سال 1375 تقاضاي رسيدگي و تعقيب نامبرده و صدور حكم مبني بر مجازات شخص مشتكي…………. شكواييه در خصوص سوگند (قسم ) دروغ   بسمه تعالي رياست محترم دادگستري ………. (مجتمع قضايي ) با سلام ، احتراما، به استحضار عالي مي رساند : اينجانب ………(شاكي دعوي ) حدود………ماه (سال ) قبل پرونده اي در شعبه ………. دادگستري به كلاسه …………داشتم . كه پرونده مزبور آقاي ………. فرزند ……. كه داراي قرابت سببي با اينجانب بوده و با جناقم مي باشد با وارد نمودن اتهام…
لذا استدعا دارد دستور جلب وي را به مامورين محترم نيروي انتظامي ناحيه مذكور صادر فرماييد و ضمناً ، نظر به اينكه دستگيري متهم مستلزم ورود به محل سكني (سكونت ) است تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل         بسمه تعالي رياست محترم  شعبه ……… دادگاه عمومي ……… با سلام ، احتراماً اينجانب ……… (شاكي دعوي ) در خصوص پرونده كلاسه ……… مطروحه در آن شعبه ، به عرض مي رساند : نظر به اينكه ، محل سكونت با تردد آقاي ………. متهم پرونده در نشاني ذيل الذكر شناسايي شده است ،…
با توجه به اهميت و دلايل جرم ، دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايند . مدت اعتبار اين قرار شش ماه است………. درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي          بسمه تعالي رياست محترم  شعبه ……… دادگاه عمومي ……… با سلام ، احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ……. مطروحه در آن شعبه ، موضوع شكايت اينجانب ……. عليه آقاي ……. دائر بر صدور چك هاي بلامحل متعدد (8 فقره ) جمعاً مبلغ ……… ريال ، با توجه به اينكه نامبرده…
توضيح اينكه ، در صورتي كه پلاك ثبتي در محلي غير از حوزه ثبتي مربوطه باشد ، توقيف آن نيز ممكن است و اين امر از طريق نيابت به اداره ثبت محل وقوع ملك از سوي اداره ثبت مجري اجراييه انجام   تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي   بسمه تعالي به : اداره ثبت منطقه ……… از : اداره ………. اجراي اسناد رسمي موضوع : بازداشت پلاك ثبتي سلام عليكم ، احتراماً ، خواهشمند است ، دستور فرماييد چنانچه پلاك  ثبتي شماره ………..واقع در بخش ………..شهرستان …………..متعلق به آقاي / خانم…
تقاضا دارم در قبال مبلغ ……. ريال  از طلبم شماره (خط ) تلفن …………. متعلق به آقاي / خانم ……………… را بازداشت نماييد .   تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار   بسمه تعالي رياست محترم اداره ……….. اجراي اسناد رسمي سلام عليكم ، احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب ……… فرزند ………. بستانكار (طلبكار ) پرونده اجرايي كلاسه ………… تقاضا دارم در قبال مبلغ ……. ريال  از طلبم شماره (خط ) تلفن …………. متعلق به آقاي / خانم ……………… را بازداشت نماييد . با تشكر نام و…
مديون پرونده اجرايي كلاسه ……….. مي باشد ، آنرا در قبال مبلغ ……… ريال بابت اصل و مبلغ …….. ريال بابت نيم عشر اجرايي بازداشت (توقيف ) و نتيجه را به اين اداره اعلام فرمايند .   تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي    بسمه تعالي به : امور مشتركين ناحيه ……. تلفن شهري از : اداره ……… اجراي اسناد رسمي موضوع : بازداشت تلفن سلام عليكم ، احتراماً ، خواهشمند است ، دستور فرماييد چنانچه (خط) تلفن شماره ……. متعلق به آقاي / خانم ………. مديون پرونده اجرايي كلاسه ………..…
تا كنون قبول تقاضاي ثبت نشده و اينجانب ….. مالكيت و تصرفات لازم را دارم ، علي هذا ، به پيوست مدارك ذيل تقديم مي شود ، مستدعي است نسبت به قبول تقاضاي ثبت آن اقدام فرماييد .   تقاضاي ثبت ملك            بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه تعداد ……………. دانگ از شش دانگ پلاك ………… واقع در ………….. تا كنون قبول تقاضاي ثبت نشده و اينجانب ….. مالكيت و تصرفات لازم را دارم ، علي هذا ، به پيوست…
توضيح اينكه در صورت تقاضاي كسر حقوق بدهكار از سوي اجراي ثبت دستور براي اداره يا شركت مربوطه صادر مي شود .   تقاضاي كسر حقوق بدهكار از طريق اجراي اسناد رسمي         بسمه تعالي رياست محترم اداره ……….. اجراي اسناد رسمي سلام عليكم ، احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب …….. فرزند . بستانكار پرونده اجرايي كلاسه ……. مطروحه در ان اداره (مثلاً اداره سوم ) ، تقاضا دارم در قبال مبلغ …….. ريال از طلبم حقوق آقاي / خانم ……….. كه در اداره / شركت …………. در قسمت ……….. مشغول…
مطروحه در آن اداره (مثلاً اداره چهارم ) ، تقاضا دارم در قبال مبلغ …….. ريال از طلبم حقوق آقاي / خانم ……….. (بدهكار)را ممنوع الخروج نماييد .   تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي         بسمه تعالي رياست محترم اداره ……….. اجراي اسناد رسمي سلام عليكم ، احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب …….. فرزند ……… بستانكار پرونده اجرايي كلاسه ……. مطروحه در آن اداره (مثلاً اداره چهارم ) ، تقاضا دارم در قبال مبلغ …….. ريال از طلبم حقوق آقاي / خانم ……….. (بدهكار)را ممنوع الخروج نماييد .…
لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به تقاضاي ايشان طبق مقررات اقدام و نتيجه را به اين اداره اعلام فرمايند .   درخواست منع خروج بدهكار از كشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامه          بسمه تعالي به :رياست محترم اداره گذر نامه نيروي انتظامي (شهرباني )جمهوري اسلامي ايران از : اداره … اجراي اسناد رسمي موضوع : منع خروج از كشور سلام عليكم ، احتراماً ، آقاي / خانم …… (نام) .. (نام خانوادگي) به شماره شناسنامه ……… صادره از ……. فرزند …….. به موجب پرونده اجرايي كلاسه ……… مطروحه…

1 182 183 184 185 186 267


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.