نمونه گواهي حصر وراثت   بسمه تعالي (راي دادگاه ) بانو ……… به شماره شناسنامه ……… به استناد يك برگ شهادت نامه و فتوكپي شناسنامه ها و گواهي فوت متوفي دادخواستي به شماره ……… تقديم و توضيح داده كه مرحوم ……….. به شماره شناسنامه …….. در تاريخ ……………….درگذشته است و متقاضي عيال دائمي و آقايان : 1-………………………………………………… به شماره شناسنامه :…………………………. 2-……………………………………………….. به شماره شناسنامه :…………………………. 3-………………………………………………… به شماره شناسنامه :…………………………. 4-……………………………………… به شماره شناسنامه :…………………………. پسران متوفي 5-…………………………………….. به شماره شناسنامه :……………………………………… 6-…………………………………….. به شماره شناسنامه :……………………………………….. دختران متوفي و وراث منحصر…
  نمونه گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)   بسمه تعالي كلاسه پرونده …… شماره دادنامه : …………. به تاريخ …… در وقت فوق العاده شعبه …. دادگاه عمومي …….. به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . زوجين به اسامي آقاي …. داراي شماره شناسنامه ………..صادره از ………. و خانم …….. داراي شناسنامه شماره … صادره از ……. و دوران اختصاصي حضور دارند و نظريه خود را مبني بر عدم امكان سازش زوجين به دادگاه تقديم داشته اند، دادگاه زوجين را دعوت به سازش و ادامه زندگي مشترك زناشويي نموده ولي نظر به اينكه…

 


  نمونه راي در خصوص تصرف عدواني     بسمه تعالي  (راي دادگاه ) در اين پرونده آقايان علي و ناصر متهمند به تصرف عدواني شارع 4 متري و تبديل آن به 2 متري به زمين آقاي شاهرخ بوده بدين توضيح كه شاكي اخير الذكر مالك قطعه زمين شماره يك روي نقشه عادي از پلاك هاي 1976 اصلي بخش 2 مي باشد كه اين زمين بر اساس نقشه تقسيم بندي شده منضم در پرونده به شارع 4 متري پيش بيني شده متهم رديف اول نيز مالك قطعه هاي چهار و پنج و شش و هفت…
  نمونه حكم راجع به اجازه ازدواج به دوشيزه به لحاظ مضايقه پدر از دادن اجازه     بسمه تعالي (راي دادگاه ) در خصوص درخواست دوشيزه ……. به خواسته تقاضاي اجازه ازدواج رسمي به شرح متن به استناد ماده 1043قانون مدني خلاصه آنچه كه خواهان طي دادخواست مزبور اعلام كرده كه متولد سال  1352 مي باشد و مدت 15 سال است كه بين والدين او طلاق واقع گرديده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشيزه مي باشد و قصد دارد با شخصي به نام آقاي …. ساله شغل آزاد كه از نظر…
تشخيص صدور حكم  به انجام معامله ياد شده صادر و اعلام مي گردد و اين راي حضوري و قطعي است . نمونه حكم داير بر اجازه معامله به مشمول وظيفه عمومي و امضاء در دفترخانه     بسمه تعالي (راي دادگاه ) خلاصه ادعاي خواهان ها آن است كه براي اخذ وام از بانك ناگزير به وثيقه گذاردن پلاك ثبتي شماره . واقع در بخش …. شهرستان …… ملكي موروثي خود نزد موسسه مزبور مي باشند . اما چون احد از آنان به نام ….. خدمت سربازي را شروع كرده است و دفاتر اسناد رسمي از…
بديهي است ، چنانچه وجه مذكور ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي ايداع و پرداخت نگردد راي صادره به صراحت ماده 28 قانون ياد شده  ملغي الاثر خواهد شد . حكم به تخليه يد خوانده (مستاجر ) به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )   بسمه تعالي (راي دادگاه ) خواسته وكيل مدعي (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضاي تخليه ملك مورد اجاره مدعي عليه (خوانده ) يعني موضوع قرارداد رسمي اجاره شماره رسمي ….. تنظيمي در دفتر خانه شماره …. شهرستان ….. كه جهت تاسيس شعبه ….. اجاره داده شده است كه…
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی. بهره‏ گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه گانه. رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح. مسوول امور برنامه و بودجه. دو نماینده به انتخاب مقام…
حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ای که هر کس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسولیت و عواقب تخلف آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت در آن می باشد. بحث ما در این نوشتار توجه خاص به…
آیا می دانید وکیل معاضدتی چیست؟ با ما در ایران پریسونس همراه باشید … وکیل معاضدتی کیست؟ در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون وکلا نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می ‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد. فلسفه پیش‌بینی نهاد«وكیل معاضدتی»توسط كانون وكلا چیست؟ از جمله حقوق اولیه و اساسی…

1 182 183 184 185 186 262


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.