در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود. سؤال اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟ نظریه شماره۱۵۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا…
تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست. اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟ نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.
بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است. با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسرا‌ها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاه‌ها و بازپرسی‌ها) با آن‌ها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳…
برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است. آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟ نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها…
بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است. سؤال آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟ نظریه شماره۱۵۹۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید، بنابراین حضور دادستان…
رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌گردد. سؤال پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟…
مادتين 619 و 620 قانون مدني دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و خوانده را به استرداد اجناس جهيزيه مندرج در سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده محكوم  مي نمايد . راي صادره غيابي است .   نمونه حكم راجع به الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهيزيه    بسمه تعالي (راي دادگاه ) در مورد دعوي خواهان خانم … به طرفيت آقاي …….. به خواسته الزام خوانده به استرداد اجناس جهيزيه موضوع سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده مقوم به مبلغ ………ريال با احراز رابطه زوجيت في مابين…
راي دادگاه حضوري است و قابل تجديد نظر در محاكم  تجديد نظر استان ….. در فرجه مقرر قانوني مي باشد . نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسي   بسمه تعالي (راي دادگاه ) خواسته خواهان …… الزام خوانده …….. به تعميرات اساسي شش دانگ دو باب دكان به شرح دادخواست تقديمي مي باشد . نظر به اينكه مالكيت موجر و رابطه استيجاري في مابين و تصرف خواهان در محل به دلالت محتويات پرونده محرز و مسلم است و نظر به اينكه كارشناس منتخب دادگاه به موجب نظريه اي كه تقديم…
1- مبلغ …….ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ ……. ريال بابت هزينه دادرسي  . راي صادره غيابي وفق مقررات قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه است نمونه حكم راجع به مطالبه وجه يك فقره سفته    بسمه تعالي به تاريخ ……….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه ……. مرجع رسيدگي :شعبه …. دادگاه عمومي ……….. خواهان : آقاي (الف )……. خوانده : آقاي (ب) ………… خواسته : مطالبه وجه يك فقره سفته  به شماره ……. گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه…
اين حكم ظرف مدت ده روز  از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر مي باشد .   نمونه حكم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهريه   بسمه تعالي (راي دادگاه ) خواسه زوجه خانم …….. به تعيين تكليف نفقه اعم از گذشته و آينده و مطالبه تمام مهريه ما في القباله و آمادگي تمكين در صورت مفروضه نظر به اينكه خواسته زوجه نفقات گذشته بوده از تاريخ ……..، تا امروز و نظر به اينكه زوج اظهار كرده كه توسط من دوبار اظهار نامه ارسال شده است ولي زوجه نيامده است لذا در…

1 124 125 126 127 128 211


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.