در صورت عدم پرداخت به مرجع قضايي مراجعه خواهد شد . انتظار دارد با تسويه وجوه مذكور حسن نيت خود را ابراز نماييد .   اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره   برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل خريدار      انجام تعهد در خصوص مراجعه     مشخصات كامل فروشنده خلاصه اظهارات   مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : به موجب قرارداد اجاره عادي مورخ    اينجانب يك باب…
بديهي است در صورت امتناع از تنظيم سند رسمي ناگزير : تحويل مورد معامله ، تنظيم سند به جبران خسارت دادرسي و اجرت المثل از تاريخ امتناع تا زمان تحويل از دادگاه مطالبه خواهد شد .   اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال   برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   اكبر اكبري به وكالت از خانم    به نشاني                به شرح ذيل            علي علوي به…
حداكثر تا 10 روز پيش از تاريخ حضور با مراجعه به دفتر خانه و ارائه سند مالكيت استعلام از ثبت را بدهيد ضمناً نسخه اي  از اين اظهار نامه جهت اطلاع سر دفتر اسناد رسمي شماره     شهرستان    ارسال  مي شود. اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملك     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   در اينجا مشخصات شامل نام و نام خانوادگي كسي كه اظهار نامه را مي فرستد و شماره تلفن او ذكر مي شود  …
اين اظهار نامه جهت دفتر خانه نيز ارسال شده ، نسخه وكالت نامه اينجانب نيز ضميمه است . اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن   برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   الف – وكالت از آقاي ب- به نشاني     دعوت به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي   1-ج (مخاطب )به نشاني : 1-  دفتر خانه شماره   به نشاني  خلاصه اظهارات   مخاطب محترم…
به تاريخ نهم خرداد هفتاد و پنج به نشاني معينه مراجعه شد مخاطب حضور داشت با احراز هويت حسب ماده 68 ق –د- م (جديد ) يك نسخه به وي ابلاغ گرديد اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن   برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   احمد احمدي به نشاني  تلفن     به شرح متن       حسين حسيني به نشاني  تلفن خلاصه اظهارات       مخاطب محترم…
چون متحمل است نامبرده در صدد انتقال ملك مورد معامله به غير برايند فعلا مراتب را به حضور آن مقام محترم اعلام…. اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل خريدار     اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش      مشخصات كامل فروشنده   خلاصه اظهارات       رياست محترم اداره ثبت ناحيه شمال تهران با سلام ، احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند: …
محترما به حكايت قرارداد مورخ     تعهد نموده اين در پلاك ثبتي    بخش    به نشاني     به احداث     دستگاه آپارتمان مبادرت نموده ، سپس با تكميل بنا و آماده شدن مدارك انتقال واحد شماره    …. اظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آن       برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   (خانم )مشخصات كامل اظهار كننده     اعلام مراتب ذيل راجع به تعهد بيع     مشخصات كامل مخاطب (آقاي ) خلاصه اظهارات مخاطب محترم : جناب آقاي با سلام محترما…
حتراما ، همانطوريكه مستحضريد : مطابق قرارداد عادي مورخ     اينجانب يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي     بخش     شهرستان     به نشاني    را به مبلغ      ريال از جنابعالي خريداري كردم اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش   برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل خريدار     اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش      مشخصات كامل فروشنده   خلاصه اظهارات       مخاطب محترم جناب آقاي /خانم با سلام ، احتراما ، همانطوريكه…
 براي مناقصه عمومي شماره      خوانده ، موضوع خريد      در تاريخ      با تقديم اسناد و مدارك مربوطه شركت كرديم كه متاسفانه توفيقي در برنده شدن در مناقصه مذكور بدست نيامد. برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل   محل اقامت شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك خواهان خوانده وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه وجه ضمانت و سپرده مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق :1-چك تضميني ،2-آگهي شركت در مناقصه، “3- مدرك مورد نياز ديگر” رياست محترم مجتمع قضايي  ” نام شهرستان محل اقامت…
  عبارت است از تعمير و نگه داري و بازديد هاي فني و عند اللزوم تعويض قطعات معيوب دستگاه كامپيوتري ، موضوع قرارداد به شماره سريال                 به طوري كه دستگاه مزبور به نحو مطلوب همواره قابليت بهره برداري را داشته باشد . بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد تعمير و نگه داري با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و…

1 124 125 126 127 128 253


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.