نمونه دادخواست های ثبتی

پلاك ثبتي شماره ……… واقع در بخش ……….. شهرستان ……… به نشاني …… متعلق به آقاي / خانم …….(بدهكار ) با رعايت مستثنيات دين بازداشت نمايد                          تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار   بسمه تعالي رياست محترم اداره ……… اجراي اسناد رسمي سلام عليكم ، احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب ………. فرزند ……… بستانكار (طلبكار ) پرونده اجرايي كلاسه ………… تقاضا دارم در قبال مبلغ ……….. ريال از طلبم پلاك ثبتي شماره ……… واقع در بخش ……….. شهرستان ……… به نشاني …… متعلق به آقاي / خانم …….(بدهكار…
اگر سر دفتر بپذيرد كه امضاء اين افراد را گواهي كند ، اعتبار و ارزش اين استشهاديه بيشتر خواهد شد . چه تصديق امضاآت در آن روز و در آن دفتر خانه ، خود دال بر حضور اين افراد در محل است .   نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه استشهاديه از كساني كه از ساعت …….. روز ……… در محل دفتر خانه …….. واقع در ……… حاضر بودند و ملاحظه كردند كه اينجانب ………… با همراه داشتن مدارك و اسناد لازم ( يا با همراه داشتن ……. ريا پول نقد يا چك بانكي…
لذا مقتضي است وضعيت ثبتي و نام آخرين مالك ملك مذكور را جهت اطلاع اين دادگاه ارسال فرماييد   استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك در خصوص وضعيت ثبتي پلاك بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك منطقه …………. شهرستان ……… با سلام ، احتراماً ، با توجه به اينكه وضعيت ثبتي پلاك ثبتي ………. فرعي …….. اصلي مفروز از ……….. واقع در بخش ……… شهرستان …….. جهت پرونده كلاسه ………. مطروحه در اين دادگاه مورد نياز است ، لذا مقتضي است وضعيت ثبتي و نام آخرين مالك ملك مذكور…
پس از اعلام پاسخ و حصول اطمينان از توقيف عين خواسته ( مورد معامله ) دفتر يا اجراي دادگاه دو نسخه قرار را جهت ابلاغ به خوانده به اداره ابلاغ ارسال خواهد نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي شماره :…………… تاريخ :……………. بسمه تعالي شعبه …….دادگاه عمومي …….. با سلام ، احتراماً ، عطف (بازگشت ) به نامه شماره .. مورخ …….. مراتب بازداشت …………دانگ پلاك ثبتي …….. فرعي از … اصلي بخش … شهرستان ……….متعلق به ….. در دفتر املاك قيد گرديد ، مراتب جهت اطلاع اعلام مي شود . رييس اداره ثبت ………
دفتر املاك قيد و از هرگونه نقل و انتقال پلاك ياد شده تا اطلاع بعدي خودداري نموده ، مراتب انعكاس شده را به اين شعبه اعلام دارند .   ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت شماره :…………… تاريخ :……………. بسمه تعالي اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ……….. با سلام ، احتراماً ، ضمن ارسال رونوشت قرار تامين كلاسه .. صادره از ناحيه اين شعبه مقتضي است مقرر دارند مراتب بازداشت ……. دانگ پلاك ثبتي ….. فرعي از …. اصلي بخش …… شهرستان …….. متعلق به …….. دفتر املاك قيد و از هرگونه نقل…
اين گواهي از طرف اينجانب ……… سر دفتر – كفيل دفتر تنظيم و به نامبرده تسليم گرديد . گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله بسمه تعالي نظر به اينكه ، با توجه به مدارك ابرازي از طرف آقاي / خانم ……… مقرر بوده است كه سند ….. حاكي از انتقال و …….. ملك پلاك ……… واقع در ………… از آنجا كه سند مذكور به علت .. تا آخر وقت اداري روز ……… ثبت نشده است . لذا ، به تقاضاي خانم / آقاي …… فرزند .. بر اساس دستور شماره ………. سر دفتر /…
گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي مطابق بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ت آبان 1376، الف) مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سر دفتري و ممنوع است . ب) در مواردي كه طرفين قولنامه عادي يا مدارك ديگري ميان خود شرط كرده باشند كه در موعد معين سند معامله آنان در دفتر خانه مشخص ثبت شود ، چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست كتبي ذينفع به صدور گواهي از طرف سر دفتر در زمينه علت عدم انجام…
مقرر بوده در تاريخ ………. طرفين جهت تنظيم سند رسمي در آن دفتر خانه حاضر شوند گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك بسمه تعالي سر دفتر محترم دفتر خانه اسناد رسمي شماره …. شهرستان با سلام ، ضمن تسليم فتوكپي هاي (قرارداد مورخ …….. ، سند مالكيت ، اظهار نامه ، مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض شهرداري ، پايان كار و ….) اعلام مي دارد وفق قرارداد مذكور آقاي ……… يك باب خانه پلاك ثبتي ………. بخش …….. به شرح مشخصات سند مذكور را خريداري نموده ، مقرر بوده در تاريخ ………. طرفين جهت تنظيم سند رسمي…
مقرر بوده در تاريخ ………. طرفين جهت تنظيم سند رسمي در آن دفتر خانه حاضر شوند نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه بسمه تعالي سر دفتر محترم دفتر خانه اسناد رسمي شماره …. شهرستان با سلام ، ضمن تسليم فتوكپي هاي (قرارداد مورخ …….. ، سند مالكيت ، اظهار نامه ، مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض شهرداري ، پايان كار و ….) اعلام مي دارد وفق قرارداد مذكور آقاي ……… يك باب خانه پلاك ثبتي ………. بخش …….. به شرح مشخصات سند مذكور را خريداري نموده ، مقرر بوده در تاريخ ………. طرفين جهت تنظيم…
اعلام نموده ليكن تا آخر وقت اداري روز مذكور فروشنده در اين دفتر خانه حاضر نشده است گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدار شماره :……… تاريخ :………… بسمه تعالي رياست محترم شعبه ………. دادگاه عمومي با سلام ، در تاريخ …….. آقاي ………. با مراجعه به اين دفتر خانه و ثبت نامه شماره ………..و ارائه چك بانكي …….. به مبلغ .. ريال آمادگي خود را جهت تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك ثبتي ………. فرعي از اصلي ……. بخش ………. موضوع قرارداد مورخ ………اعلام نموده ليكن تا آخر وقت اداري روز مذكور فروشنده در اين دفتر خانه…

1 2 3 4


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.