ثبت اسناد

لکن علیرغم وجود تمام این احتمالات در پاسخ می توان گفت این موارد جزء استثنائات بوده و در اکثریت قریب به اتفاق چنین رخدادهایی را شاهد نخواهیم بود . فلذا اجرای این قانون توسط دفاتر اسناد رسمی می تواند در اکثریت موارد راهگشا بوده و در قلیل مواردی که احصا گردید نیز راه حل های مناسبی جهت جبران خسارت برای مالک وجود دارد . قانون تملک آپارتمانها درتاریخ 16/12/1343 به تصویب رسیده و در تاریخ 11/3/76 موادی به آن الحاق گردید . لکن به رغم رشد و گسترش آپارتمان نشینی ، مقررات وقوانین مربوط به آپارتمان نشینی پا به…
توضيح اينكه ، در صورتي كه پلاك ثبتي در محلي غير از حوزه ثبتي مربوطه باشد ، توقيف آن نيز ممكن است و اين امر از طريق نيابت به اداره ثبت محل وقوع ملك از سوي اداره ثبت مجري اجراييه انجام   تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي   بسمه تعالي به : اداره ثبت منطقه ……… از : اداره ………. اجراي اسناد رسمي موضوع : بازداشت پلاك ثبتي سلام عليكم ، احتراماً ، خواهشمند است ، دستور فرماييد چنانچه پلاك  ثبتي شماره ………..واقع در بخش ………..شهرستان …………..متعلق به آقاي / خانم…
تا كنون قبول تقاضاي ثبت نشده و اينجانب ….. مالكيت و تصرفات لازم را دارم ، علي هذا ، به پيوست مدارك ذيل تقديم مي شود ، مستدعي است نسبت به قبول تقاضاي ثبت آن اقدام فرماييد .   تقاضاي ثبت ملك            بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه تعداد ……………. دانگ از شش دانگ پلاك ………… واقع در ………….. تا كنون قبول تقاضاي ثبت نشده و اينجانب ….. مالكيت و تصرفات لازم را دارم ، علي هذا ، به پيوست…
بنام خدا قرارداد طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای……………….. فرزند آقای……………….. دارای شناسنامه شماره……………….. صادره از……………….. متولد……………….. ساکن:………………………………………………………… طرف دوم قرارداد (مستاجر): شرکت……………….. (سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی…………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای……………….. (رئیس هیات مدیره) فرزند آقای……………….. دارای شماره شناسنامه……………….. صادره از……………….. متولد……………….. و خانم/آقای……………….. (مدیر عامل) فرزند آقای……………….. داری شناسنامه شماره……………….. صادره از……………….. متولد……………….. و همراه با مهر شرکت:………………………….. موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه……………….. به مساحت……………….. متر مربع دارای پلاک……………….. فرعی از……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی……………….. بخش……………….. ثبتی تهران محدوده و از مورد…
و ادامه بخش دوم شرایط ثبت اختراع بخوانید : طی ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت كشورهای در حال توسعه ،تحول وتكامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همكاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) كنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در كشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .
ثبت اختراع جربه ای است كه بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یك محصول جدید سرمایه گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد .هنگامیكه این محصول جدید بطور موفقیت آمیز به بازار عرصه می شود خیلی زود رقبای جدید كه میخواهد به نحوی نقش خود را در بازار حفظ نماید شروع به تقلید و كپی برداری خواهند كرد .راه حل این معضل حمایت از محصول جدید بوسیله حقوق ثبت اختراع است كه تاثیر آن عبارت از حمایت از سرمایه گذاری است . بدون سرمایه گذاری پیشرفتی در تكنولوژی حاصل نخواهد…
 خوشبختانه پراکندگی در قوانین موجر و مستاجر از میان رفته است و با تصویب قانون کلیه اماکن استیجاری اعم از تجاری، مسکونی، دانشجوئی و … تابع قانون ذکر شده می باشند. قراردادهای اجاره اعم از رسمی یا عادی باید به صورت کتبی باشند.
این روزها خیلی ها خصوصا دختر خانم ها دوست دارند نام خود را تغییر بدهند ، که این تغییر نام دارای شرایطی می باشد .طبق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوبه تیر ۱۳۵۵ تغییرنام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام می شود به این شکل که متقاضی درخواست تغییرنام را به یکی از واحدهای اجرایی این سازمان ارائه می دهد و اگر ویژگی تغییر داشته باشد، برابر مقرارت نام خانوادگی او تغییر می کند.کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.