مهریه


 


اعتقاد گروهی بر این است که چون مهریه پیش از عمل زناشوئی در قانون تنصیف طبق ماده ۱۰۹۲ صرفاً در طلاق بوده و از فوت یکی از زوجین ذکری نشده تمامی مهریه به زوجه یا وراث تعلق میگیرد.
بدانید در این جا به چه طریق می توان مهریه را وصول کرد ، اول در این جا تعریف مهر را بدانید : مهر مالي است كه به هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مي شود و صداق- صداقيه،كابين و فرض هم ناميده مي شود. مهر، عندالمطالبه است يعني به محض انعقاد عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي شود و اين مالكيت نسبت به نصف مهر مستقر و در نيمي ديگر متزلزل است.کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.