احکام آماده

  نمونه راي در خصوص قتل شبه عمدي (در اثر تير اندازي )   بسمه تعالي (راي دادگاه ) در خصوص اتهام محمد فرزند عبدالله داير به قتل شبه عمد رستم به اين شرح كه متهم هنگام انجام ماموريت جهت جلب و دستگيري متهمان مواد مخدر به تعقيب مقتول مي پردازد ليكن مقتول به ايست مامورين منجمله متهم حاضر توجهي نمي كند و متهم پاي مقتول را هدف قرار مي دهد كه بر اثر خطا در هدف تير به سطح خلفي قفسه سينه او اصابت مي كند و به هر حال با توجه به…
نمونه راي مبني بر تصحيح نام و ابطال شناسنامه قديم   بسمه تعالي (راي دادگاه ) در خصوص دادخواست تقديمي آقاي … به طرفيت اداره ثبت احوال ………. به خواسته تصحيح و ابطال شناسنامه شماره ….. و صدور شناسنامه جديد به نام …. براي فرزندش ، به اين شرح كه نام ….. را براي فرزندم انتخاب نمودم كه اشتباهاً در برگ مواليد با ح جيمي تقرير و درج گرديده و اين در حالي است كه قبلاً با مراجعه به اداره ثبت احوال رفع اشكال و اشتباه شده بود ، اما بعداً در شناسنامه…
راي صادره حضوري ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر در يكي از دادگاه هاي تجديد نظر استان مازندران مي باشد .   نمونه راي در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي     بسمه تعالي (راي دادگاه ) در خصوص اتهام آقايان رديف اول ايرج فرزند برجعلي رديف دوم رمضان رديف سوم سيد نصر الله فرزند سيد رضا و رديف چهارم سيد عباس فرزند نصر الله داير به ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شكايت متقابل متهمين و گزارش مامورين انتظامي و موادي گواهي گواهان به درگيري في مابين و…
نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال   بسمه تعالي به تاريخ …….. پرونده كلاسه …… شماره دادنامه …… مرجع رسيدگي : شعبه ……. دادگاه عمومي ………. خواهان : خانم …. با وكالت آقاي ………. خواندگان: 1- خانم …… 2- آقاي …..3-………. خواسته : الزام به تفكيك و انتقال يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي ….. شهرستان …….. گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق…
  نمونه راي در خصوص فريب در ازدواج   بسمه تعالي  (راي دادگاه )   در اين پرونده افسانه فرزند علي اصغر 25 ساله اهل شميران ساكن سعادت آباد شغل دانشجو متهم است به فريب در ازدواج نسبت به شوهرش با توجه به مجموع محتويات پرونده شكايت شاكي و گزارش مامورين انتظامي و تحقيقات معموله و اعتراف متهمه بر اينكه منكوحه غير مدخوله شوهر سابقش بوده و با بذل نصف مهر المسمي خود را مطلقه كرده به شهادت حال و قراين اين ازدواج رسمي را كه مدرك آن در پرونده مندرج است به شوهر دوم نگفته…
  نمونه راي در خصوص قتل عمدي (به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول  )   بسمه تعالي (راي دادگاه ) در خصوص اتهام آقاي اكبر فرزند اسفنديار 21 ساله ديپلمه بيكار با سواد اهل يان چشمه فريدون ساكن نجف آباد شيعه ايراني فاقد پيشينه كيفري بدون عيال و اولاد به قتل عمدي سيد ابوالقاسم باسق تصميم قبلي به شرح كيفر خواست 70/1111 ك صادره از دادسراي نجف آباد با توجه به اينكه متهم بر اين اعتقاد بوده كه مقتول به مادرش بانو جواهر متهم رديف دوم پرونده تجاوز كرده و با او زناي محصن انجام داده…
  نمونه راي در خصوص قتل عمدي (تصادف منجر به فوت   )   بسمه تعالي (راي دادگاه ) با التفات محتويات پرونده و نظر به اينكه تجاوز به چپ از ناحيه راننده جيپ شماره 28683 رضاييه 11 برابر نظريه كاردان فني اوليه حاضر در صحنه تصادف و كارشناسان شوراي عالي تصادفات رانندگي تهران و تقدم آن به كليه عوامل موثر در ايجاد حادثه محرز و مسلم است و بر فرض تاثير ساير عوامل در قتل مرحوم سيد رئوف با توجه به تقدم سببيت خودش در ايجاد حادثه برابر مفاد ماده 364 قانون مجازان اسلامي مصوب 75…
  نمونه راي در خصوص قتل عمدي (در اثر فعل نوعاً كشنده به جهت وضعيت خاص مقتول )   بسمه تعالي (راي دادگاه ) آقاي احمد فرزند قدرت اله متهم به قتل عمد مرحوم محمد 16 ساله با توجه به شكايت اوليا دم و گزارش ضابطين قضايي و گواهي پزشكي قانوني داير بر تعيين علت مرگ كه بر اساس تشريح جسد اصدار يافته و علت اصابت سر با جسم سخت معين گرديده و نيز اظهارات و مدافعات و اقرار متهم به اينكه با مقتول درگير شده و ضرباتي به وي وارد كرده كه موجب سقوط وي…
  نمونه راي در خصوص قتل غير عمدي (در اثر معالجه طبيب )   بسمه تعالي (راي دادگاه ) در خصوص كيفر خواست دادسراي عمومي تهران آقاي دكتر رضا فرزند موسي 67 ساله شغل پزشك متهم است به قتل غير عمدي مرحوم حسين بدين توضيح متوفي در مورخ 13/04/67 جهت معالجه غده چربي در ناحيه پشت گردن به پزشك موصوف معالجه كرده است پزشك با محلول XYLOCAIN    بيمار را تست مي كند و به هنگام انجام بي حسي موضعي به بيمار شوك دست مي دهد و بيمار فوت مي كند مطابق گزارش معاينه جسد…
  نمونه راي در خصوص كلاهبرداري       بسمه تعالي  (راي دادگاه ) در خصوص اتهام آقاي احمد داير بر كلاهبرداري با توجه به شكايت شاكي و محتويات پرونده و اظهارات و شهادت شهود و نحوه دفاعيات متهم مبني بر اينكه موتور سيكلت را به مبلغ يك صد هزار و پنجاه هزار تومان خريده كه يك ماه بعد وجه را تحويل فروشنده دهد و سه روز بعد فروخته و در حين معامله نه قولنامه اي تنظيم و نه رسيدي تحويل فروشنده داده و با توجه به ساير قراين و امارات بزه محرز و مسلم است…

1 2 3 11


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.