آیین‌ دادرسی

شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. فصل چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری نحوه پذیرفته شدن اعاده دادرسی را بیان می کند: ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی…
در خصوص دعوي خانم مهوش ……. با وكالت آقاي ناصر ……… به طرفيت آقايان :1- حسين …..2- نصر الله …… مبني بر خلع يد خواندگان از يك باب انباري متعلق به خواهان واقع در ميدان شوش  خيابان صابونيان و با احتساب ضرر و زيان وارده و همچنين در خصوص  دعوي وارد آقايان غلامحسين ….   قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول )        بسمه تعالي به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه پنج محاكم عمومي شهرري به تصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده امر تحت نظر قرارداد ملاحظه مي گردد…
در حال حاضر ، به جاي مواد 83 و 85 قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به ترتيب مواد 56، 54 و 55 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 جايگزين شده است .   قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)   بسمه تعالي پرونده كلاسه : …………………………. تاريخ :………………………………. شماره قرار:……………….. مرجع صدور حكم ……….. دادگاه حقوقي ……. تهران خواهان :……………… خوانده :……………….. خواسته :………….. گردش كار : ………. خواهان به طرفين خوانده به شرح فوق طرح دعوي نموده پس از ثبت…
در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. نکته۱: قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. :red_circle:نکته۲: ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به…
راي حضوري است و چون بدين ترتيب اختلاف حاصل شده پرونده جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال شود .   قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم )        بسمه تعالي به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه140 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل و پرونده ها تحت نظر مي باشند با بررسي محتويات آنها ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد : (راي دادگاه ) در خصوص دعوي خانم مهوش ……. با وكالت آقاي ناصر ……… به طرفيت…
فلذا با عنايت به مراتب مذكور و مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اعلام  صلاحيت دادگاه هاي عمومي تهران حل اختلاف مي نمايد .راي صادره قطعي است .   نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان   بسمه تعالي به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل و پرونده كلاسه 76/107 تحت نظر است با عنايت به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به…
لذا  به استناد ماده 85 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي نمايد .   قرار رد دادخواست خواهان توسط مدير دفتر دادگاه به لحاظ عدم تكميل پرونده علي رغم اخطار رفع نقض (مطابق ماده 85)   بسمه تعالي نظر به اين اخطار رفع نقض در تاريخ ….. به خواهان آقاي / خانم …. ابلاغ گرديده و مشار اليه در ظرف مدت مقرر قانوني مبادرت به تكميل پرونده نكرده است ، لذا  به استناد ماده 85 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي…
توضيح اينكه مواد استنادي براي رد داد خواست عبارت از مواد 175،221 ، 225، 388 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و مواد 306، 147، و 108 قانون آيين دادرسي مدني جديد است.   قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر   بسمه تعالي در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم …. به طرفيت خوانده آقاي / خانم …. به خواسته …. نظر به درخواست  مدعي عليه بر اخذ تامين …. با توجه  به اين مدت مقرر جهت توديع تامين منقضي شده و خواهان نسبت به توديع تامين هيچ گونه اقدامي به…
مواد 488 تا 490 از قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به موجب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 حذف شده اند .   قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني     بسمه تعالي در خصوص دادخواست اعتراض تجديد نظر خواه آقاي / خانم ….. نسبت به دادنامه شماره ….. مورخ … صادره ار دادگاه عمومي (بدوي ) شهرستان …. نظر به اين كه تجديد نظر خواه اعتراض خود را بعد از انقضاء مهلت قانوني (20 روز از تاريخ…
مواد استنادي براي گزارش اصلاحي عبارت از مواد 623 تا 631 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مواد 178 تا 185 قانون آيين دارسي مدني جديد است .   قرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعوي     بسمه تعالي در خصوص دعوي آقاي / خانم …. (خواهان ) به طرفيت خانم / آقاي …. (خوانده ) به خواسته …. نظر به اينكه خواهان و خوانده …. به شرح صورت مجلس مورخ …. ادعاي خود را به اين نحو به سازش خاتمه داده اند . فقط به مبلغ …. ريال مذكور طي 6 قسط به…

1 2 3 4


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.