معنی لغات

تصرف عدوانی: تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیرمنقول از طرف کسی صورت گرفته باشد. در معنای عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلا و تصرف مالک آن مال بدون رضایتش. جهل به قانون هیچ گاه رافع مسئولیت نبوده است به همین منظور آشنایی با اصطلاحات حقوقی در جوامع امروز امری گریز ناپذیر است در ادامه با برخی از این اصطلاحات آشنا می شویم. ترک انفاق: ندادن خرج و مخارج اشخاص واجب‌النفقه در صورت داشتن استطاعت را گویند. ترکه: دارایی متوفی که بدهی، واجبات مالی و ثلث، از آن خارج شده است. تسبیب: عبارت…
مستثیات دین :اموالی كه برابر قانون در هنگام اجرا و اقرار یا سند مشمول مقررات اجرا نیست و توقیف نمی شوند. و به ضرر مالك محكوم و مدیون به فروش نمی رسد مانند مسكن مورد نیاز محكوم علیه. از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی د رراستای آشنایی عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح شده است. قیم : نماینده قانونی محجور كه از طرف مقام قضائی صالح در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می…
اعسار : اگر شخصی به واسطه عدم كفایت دارائی یا دسترسی به مالش پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است و باید برای اثبات اعسارش درخواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد. از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی د رراستای آشنایی عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح شده است. اعاده دادرسی : از راه های رسیدگی فوق العاده به پرونده های مدنی, كیفری است كه حكم قطعی در…
جرح : در دو معنا بكار می رود یكی تجاوز به جسم آدمی است كه موجب خونریزی در قسمت بیرونی بدن می شود و دیگری ایراد بر عدالت دیگری نزد قاضی است مثل جرح شاهد بواسطه نداشتن شرایط شهادت. از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی د رراستای آشنایی عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح شده است. تامین خواسته : تضمینی است كه خواهان از اموال خوانده قبل از صدور كم به نفع خودش از دادگاه…
حبس : در امور مدنی نوعی عقد است كه شبیه وقف می باشد ولی با وقف تفاوتهایی دارد برای مثال در حبس ملك از مالكیت حبس كننده خارج نمی شود. در واقع حبس نوعی حق انتفاع از ملك دیگری را تحت شرایطی ایجاد می كند و اما در امور كیفری حبس نوعی مجازات است كه آن را مترادف با زندان می دانند. از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی د رراستای آشنایی عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح…
شاذ رک. خبر شاذ شاذ مردود رک. خبر شاذ شاذ مقبول رک. خبر شاذ شارژ دافر charge d، affaire رک. کاردار شارع در اصطلاحات فقهى مرادف قانونگذار و مقنن مى باشد. شاکى کسیکه از دست دیگرى بیکى از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی یا کتبى مى کند. (رک. عارض) شاکى خصوصى رک. مدعى خصوصی شانتاژ Chantage رک. اخاذى شاه رئیس کشور در رژیم سلطنتى است. (رک. سلطنت) شاهد Temoin کسیکه شهادت بر امرى می‌دهد خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع ازآن حاصل کرده باشد. (رک. مطلع)…
ساباط (فقه) سقفى است بین دو دیوار یا دوبناء واقع در دوست یک معبر عمومى یا اختصاصى. بدیهى است که در زیر آن معبر وجود دارد. سابق (فقه – مدنى) برنده در مسابقه را گویند. رک. سبق و رمایه سابق ولاحق (فقه) هرگاه دو راوى که ازیک شیخ اجازه روایت کنند ویکى پیش ازدیگرى فوت کند روایت آن‌ها را روایت سابق ولاحق نامند (درایه شهید دوم- صفحه۱۶۰) سابقه رک. پیشینه ساختگى بمعنی مجعول استعمال شده است. ماده ۸۶ قانون جزا (رک. جعل) ساخلو بمعنى پادگان است (رک. پادگان) سازش (دادرسى) تراضى طرفین دعوى برفیصله نزاع معین دردادگاه و با دخالت…
ژران دافر Gerant d، affaire (مدنی) دراصطلاحات حقوق مدنى فرانسه بکسى گفته می‌شود که ازطرف غیرو بحساب او و بدون اخذ نیابت و نمایندگى از او کارى انجام دهد. این عمل را Gestion d، affaire نامند وکسیکه کار بنفع او شده است Gere نامیده می‌شود (ماده ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ قانون مدنى فرانسه) مؤلفان کلاسیک آنرا عمل حقوقى یکطرفى وشبه عقد می‌دانند (رک. شبه عقد) مؤلفان جدید قصد یکطرفى عامل را کافى براى ایجاد تعهد ندانسته و آن قصد را بحکم قانون منشاء تعهد مى شمرند. انتقاد – همه ایقاعات همین خاصیت را دارند یعنى قصد یکطرف بانضمام حکم قانون منشاء…
زارع در قانون اصلاحات ارضى ۱۹- ۱۰- ۴۰ زارع کسى است که مالک زمین نیست و بادارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصأ ویا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت مى کند و مقدارى از محصول را بصورت نقدی یا جنسى بمالک می‌دهد. زانى (فقه – جزا) کسیکه مرتکب جرم زنا شده است. (رک. زنا) زانیه (فقه) زنی که مرتکب جرم زنا شده است. (رک. زنا) زایچه یا ورقه ولادت: ورقه اى است که هنگام ولادت کودک نوشته مى شود و اداره آمار از روى آن ورقه شناسنامه تهیه مى کند. استعمال زایچه…
راى (فقه) اصطلاح قدیمى قیاs که در صدر اسلام بکار مى رفته است. (دادرسى مدنى) در دادرسى مدنى رأى تعریف نشده است وماده ۱۵۴ آئین دادرسى مدنى فقط در مقام بیان رأى در امور ترافعى است نه در امور حسبى. راى ترافعى قدر مشترک بین حکم و قرار است (ماده ۱۵۴ قانون آئین دادرسى مدنی) (رک. حکم) در امور حسبی هم رأى صادر می‌شود بنابراین ترافعى بودن قضیه شرط تحقق رأى نیست. تحقق دعوى در خارج (بدون اینکه در دادگاه طرح شده باشد) شرط صدور رأى نیست مانند مورد ماده ۲۲۸ دادرسى مدنى. در صدق عنوان رأى بر دستورات اجرائی…

1 2


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.