ثبت موسسات غیر تجاری

ماده ۱- نام مؤسسه:  مؤسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، که اینک به مؤسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان تغییر نام می‌دهد، در سال ۱۳۳۹ با عنوان مؤسسه تحقیقات روان‌شناسی، وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی تأسیس شد. موسسه تحقیقات روان‌شناسی در سال ۱۳۷۵ با انتقال به دانشکده علوم تربیتی به موسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی تغییر نام داد. این مؤسسه تا کنون، ضمن انجام فعالیت‌های تخصصی در  راستای گسترش پژوهش­های روان‌شناختی و تربیتی، با برقراری ارتباط با گروههای تخصصی موجود در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و با نهاد‌ها و مؤسسات علمی – پژوهشی، در جهت…
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه بسمه تعالی مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه…………………………………. در ساعت…….. صبح مورخ…… /…… /…. ۱۳با حضورکلیه شرکاء درمحل شرکت تشکیل: ابتدا آقای……………………….. به سمت رئیس مجمع آقای………………………………. به سمت ناظر مجمع آقای…………………. به سمت ناظر مجمع وآقای……………………………… به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه اعلام وتصمیمات ذیل با تفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت: ۱- آقایان:……………………………،……………………………..،:……………………………، ……………………………..،:……………………………،…………………………….. به سمت اعضاء هیأت امناء انتخاب گردیدند. ۲- اسا سنا مه مؤسسه مشتمل بر……… ماده و………… تبصره تنظیم وبه تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل تما م صفحات آن امضاء شد.. ۳- فرم تقاضانامه مؤسسه نیزتکمیل وامضاء شد.…
ماده ١: نام ونوع موسسه:………………………………………………. ماده٢:موضوع موسسه:……………………………………………………………………………………… ماده ٣: مرکز اصلی موسسه:…………………………………………………….. ماده ۴: سرمایه موسسه: ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ……………… بمدت نامحدود ماده ۶: تابعیت موسسه: تابعیت ایرانی است. ماده ٧: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای…
قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیتهای صنعتی تقاضا نامه ثبت موسسه امضا کنندگان ذیل: موسسین موسسه………………………. ثبت موسه مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می‌نمایم: ۱-نام موسسه ۲-مقصود از تشکیل دراین قسمت موضوع موسسه قید گردد: ۳-تابعیت:………………… ۴-مر کز اصلی و نشانی صحیح آن: تهران – خیابان……………. کوچه……………… پلاک ۵-مرکز شعب مختلف در صورتی که موسسه دارای شعبه باشد نام محل و نشانی شعبه قید شود. ۶-اسامی موسسین فقط نام و نام خانوادگی درج شود. ۷-تاریخ تشکیل از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۸-مدیر یا مدیران موسسه و حق امضای آنان قید گردد…
روش ثبت تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که در نظر است در تهران و یا در ادارات ثبت شهرستان‌ها به ثبت برسدکه فقط در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی انجام می‌شود. اقدامهای این مرحله بشرح ز یر است: تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه‌ای نداشته مؤسسین قصد تاسیس آن را دارند. تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه ثبت داشته حال قصد تعویض نام آن را دارند. تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خارجی که در کشورهای خارجی سابقه ثبت داشته و شعبا تی از آن‌ها در ایران…
١-اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء ٢- تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء ٣-تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه. ۴-فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن. ۵-اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم. ۵ -١-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است. ۵-٢-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می‌باشد. ۵-٣-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی…
در کنار شرکت‌ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد جهت انجام اموری که جنبه غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی پیش بینی نموده است ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین…کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.