تاریخچه

در دوره ساسانيان استفاده از بازرس و ارجاع بازرسي به افراد و اعزام بازرسي به ايالت مدلل است. براي مثال طبري نقل كرده است كه پايك مشي پادشاه (خسرو انوشيروان ) كه از طرف او مامور بازرسي حقوق سپاه بود گذري بر تاريخچه نظارت و بازرسي در ايرانسازمان بازرسي به صورت تشكيلاتي كه وظيفه نظارت بر حسن جريان امور سازمانهاي اداري و اجراي صحيح قوانين را به عهده دارد از تاسيساتي است كه در ايران پس از ايجاد سازمانهاي اداري جديد و تدوين قوانين مملكتي به وجود آمده و از پيدايش آن بيش از پنجاه و اندي سال نمي‌گذرد؛ اما…کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.