لذا بعد از ابلاغ اين اظهار نامه فرصت داريد نسبت به تغيير شغل و بازگشت به شغل قبلي يا تخليه مغازه اقدام نماييد . در غير اين صورت از طريق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود . اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك     تخليه يك باب به جهت تغيير شغل     مشخصات كامل مستاجر خلاصه اظهارات         مخاطب محترم : با سلام ، احتراما…
به جنابعالي به مدت يك ماه بعد از ابلاغ اظهار نامه جهت تخليه و مذاكره مبني بر دريافت مهلت حق كسب و پيشه اقدام نماييد ،‌در غير اين صورت از طريق مراجع قضايي پيگيري و اقدام نخواهم نمود .   اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك     تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي    مشخصات كامل مستاجر خلاصه اظهارات      …
در ضمن پس از ابلاغ اين اظهار نامه به شما يك ماه فرصت داده مي شود ملك مورد نظر را تخليه و به پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز اقدام نماييد و در غير اين صورت از طرق مراجع قضايي اقدام خواهم كرد . اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن     برگ اظهار نامه مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده   موضوع اظهار نامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك   تخليه يك باب منزل…
تقاضا دارم با جلب نظر كارشناس با كسر بهاي پاركينگ بعد از ابلاغ اظهار نامه به مدت 5 روز در دفتر خانه حاضر شده و نسبت به انتقال رسمي  سند اقدام نماييد در غير اينصورت از طرق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود . اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ   برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل خريدار     تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ     مشخصات كامل فروشنده خلاصه اظهارات       مخاطب…
جنابعالي مسلم است لذا به جنابعالي 5 روز مهلت داده مي شود بعد از ابلاغ اظهار نامه در دفتر خانه جهت تنظيم سند رسمي و تسليم بيع حاضر شويد ،‌در غير اين صورت از طرق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود .   اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل خريدار     تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم   مشخصات كامل فروشنده خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ،…
لذا به جهت اينكه بنا قلع و قمع نگردد يا شما قيمت ملك موصوف را به قيمت روز پرداخت كنيد يا اينكه بنا آنرا به اينجانب بفروشد و اجرت المثل دوران تصرف را پرداخت نماييد ،‌در غير اينصورت از طريق محاكم دادگستري موارد را پيگيري خواهم نمود .   قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل مالك      قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف…
ملك مورد نظر را بعد از رويت اظهار نامه 5 روز مهلت داريد كه رفع تصرف كنيد در غير اين صورت به محاكم دادگستري مراجعه ،‌علاوه بر خلع يد مطالبه اجرت المثل از تاريخ   الي   به مدت    ماه به قرار ماهيانه   ريال مطالبه خواهم نمود . اظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل مالك      خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف   مشخصات كامل متصرف عدواني خلاصه اظهارات    …
به اين ترتيب طبق نظر كارشناس مبلغي معادل    ريال به اينجانب خسارت وارد كرديد ،‌لذا نظر به مراتب ياد شده تقاضا دارم خسارت مورد نظر را پرداخت و جبران نماييد ،‌در غير اين صورت مجبور به اقدام قضايي از طريق محاكم دادگستري خواهم برد . اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل ضرر ديده      مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب   مشخصات كامل تخريب كننده خلاصه اظهارات    …
لذا از جنابعالي تقاضاي مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت وارده آن را خواستارم و در صورت عدم پرداخت طبق مقررات قانوني از طريق محاكم دادگستري موارد را با پيگيري خواهم نمود .   اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل چك دهنده     وجه چك بلا محل و خسارت وارده      مشخصات كامل صادر كننده چك خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ،…
براي انحلال شركت مجمع عمومي تشكيل دهيد ، در غير اينصورت ديگر سهامداران به تشكيل جلسه فوق العاده اقدام خواهند نمود و در مورد انحلال شركت تصميم خواهند گرفت .   اظهار نامه انحلال شركت     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل شريك     انحلال شركت         مشخصات كامل مدير عامل  خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : اينجانبان سهامداران شركت                      كه در مورخ                   در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده…

1 2 3 130


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.