مجله اینترنتی قانون

نمونه حکم الزام زوج به استرداد جهیزیه

  • مادتين 619 و 620 قانون مدني دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و خوانده را به استرداد اجناس جهيزيه مندرج در سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده محكوم  مي نمايد . راي صادره غيابي است .

 

نمونه حكم راجع به الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهيزيه 

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

 

در مورد دعوي خواهان خانم … به طرفيت آقاي …….. به خواسته الزام خوانده به استرداد اجناس جهيزيه موضوع سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده مقوم به مبلغ ………ريال با احراز رابطه زوجيت
في مابين طرفين نظر به اينكه خواهان جهت اثبات ادعاي خود به شهادت شهود استناد نموده و دادگاه جهت رسيدگي و احراز صحت و سقم دعوي خواهان قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده و با توجه به اينكه از موادي گواهي گواهان خواهان من حيث المجموع و نظر به محتويات پرونده و مستندات ابرازي خواهان صحت ادعاي خواهان اثبات مي شود و نظر به اينكه خوانده با ابلاغ وقت دادرسي در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و اعتراضي نسبت به دعوي خواهان و مستندات ابرازي وي به عمل نيامده و دليلي بر استرداد اجناس جهيزيه مورد مطالبه نيز اقامه و ابراز ننموده و چون يد زوج بر اجناس جهيزيه زوجه اماني تلقي مي شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگي مشترك دارد و با عنايت به اينكه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع كرده و عدم رضايت خود بر استمرار يد زوج بر اقلام جهيزيه را اعلام نموده است و چون امين مكلف است در صورت مطالبه مستودع عين اموال اماني را در وضعيت موجود به وي مسترد دارد بناء علي هذا موجبي براي ارائه تصرف زوج (خوانده ) وجود ندارد و مستنداً به
مادتين 619 و 620 قانون مدني دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و خوانده را به استرداد اجناس جهيزيه مندرج در سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده محكوم  مي نمايد . راي صادره غيابي است .

 

 

 

رئيس شعبه ……. دادگاه عمومي ………..

نمونه حکم الزام موجر به تعمیرات اساسی

  • راي دادگاه حضوري است و قابل تجديد نظر در محاكم  تجديد نظر استان ….. در فرجه مقرر قانوني مي باشد .

 

نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسي

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

خواسته خواهان …… الزام خوانده …….. به تعميرات اساسي شش دانگ دو باب دكان به شرح دادخواست تقديمي مي باشد . نظر به اينكه مالكيت موجر و رابطه استيجاري في مابين و تصرف خواهان در محل به دلالت محتويات پرونده محرز و مسلم است و نظر به اينكه كارشناس منتخب دادگاه به موجب نظريه اي كه تقديم داشته و به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه شده و تعميرات خواسته شده را تعميرات اساسي تشخيص و چنين اظهار  نظر كرده : (برآورد و مخارج تعميراتي و نوسازي دو باب انباري و مغازه دو دهنه كه مجموعاً به صورت يك محل استيجاري مي باشد …. تعيين مي گردد )كه اظهار نظر كارشناس با اوضاع و احوال محل مباينتي ندارد افزون بر اين خوانده دعوي در قبال دعوي ايراد و دفاع موثري به عمل نياورده بنا به مراتب و با توجه به جميع اوراق پرونده و مستنداً به مواد 20 و 21 قانون روابط موجر و مستاجر راي به الزام خوانده ( موجر ) به انجام تعميرات اساسي وفق نظر كارشناس دادگاه در مدت سه ماه  پس از ابلاغ دادنامه صادر و اعلام مي گردد . بديهي است ،كه در صورت عدم انجام تعميرات اساسي به وسيله موجر ، مستاجر حق انجام تعميرات  اساسي  مطابق شرايط مقرر در قسمت اخير ماده 21 فوق الذكر را خواهد داشت . راي دادگاه حضوري است و قابل تجديد نظر در محاكم  تجديد نظر استان ….. در فرجه مقرر قانوني مي باشد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي ……….

نمونه حکم مطالبه یک فقره چک

  • 1- مبلغ …….ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ ……. ريال بابت هزينه دادرسي  . راي صادره غيابي وفق مقررات قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه است

 

نمونه حكم راجع به مطالبه وجه يك فقره سفته   

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ……….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه …….

مرجع رسيدگي :شعبه …. دادگاه عمومي ………..

خواهان : آقاي (الف )…….

خوانده : آقاي (ب) …………

خواسته : مطالبه وجه يك فقره سفته  به شماره …….

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

در خصوص داخواست خواهان …….. به طرفيت خوانده ….. به خواسته مطالبه مبلغ …….. ريال وجه مدركيه با احتساب خسارت . توجهاً به فتوكپي مصدق يك فقره سفته مدركيه به شماره خزانه داري كل …. به مبلغ …. و اينكه خوانده با اطلاع از دعوي و جلسه دادرسي حاضر نگرديده و هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده و دليلي بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است . لذا، دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص  و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبالغ زير در حق خواهان صادر مي نمايد :
1- مبلغ …….ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ ……. ريال بابت هزينه دادرسي  . راي صادره غيابي وفق مقررات قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه است

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي

نمونه حکم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهریه

  • اين حكم ظرف مدت ده روز  از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر مي باشد .

 

نمونه حكم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهريه

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

 

خواسه زوجه خانم …….. به تعيين تكليف نفقه اعم از گذشته و آينده و مطالبه تمام مهريه ما في القباله و آمادگي تمكين در صورت مفروضه نظر به اينكه خواسته زوجه نفقات گذشته بوده از تاريخ ……..، تا امروز و نظر به اينكه زوج اظهار كرده كه توسط من دوبار اظهار نامه ارسال شده است ولي زوجه نيامده است لذا در مدت فوق الذكر تا امروز زوجه ناشزه است و مستحق نفقه نيست و در خصوص مهريه طبق ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط نفقه نخواهد بود كه زوجه حق مطالبه تمام مهريه ما في القباله  را با آن دختر باكره است دارد و حق دارد از تمكين تا وصول تمام مهريه امتناع كند . زوج استناداً به قسمت اخير ماده فوق الذكر بايد نفقه او را از اين تاريخ مادام كه تمام مهريه را به او پرداخت نكرده است به او پرداخت كند و در هر ماهي هزار تومان و ضمناً معلوم است نفقه زوجه طبق ماده 1106 قانون مدني به عهده شوهر است كه زوج بايد نفقه زوجه را از لحاظ خوراك و پوشاك و منزل مناسب حداقل يك اتاق و يك آشپزخانه يا يك اتاق و يك هال و ساير لوازم زندگي فراهم كند . لذا حكم نفقه و پرداخت تمام مهريه قبل از تصرف صادر و اعلام مي گردد و ضمناً معلوم است به استناد ماده 1102 قانون مدني و ماده 1103 قانون مدني و ماده 1104 كه زوجه بعد از وصول تمام مهريه ما في القباله به او بايد از شوهر تمكين نمايد و در غير اين صورت ناشزه مستحق نفقه نخواهد بود . اين حكم ظرف مدت ده روز  از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر مي باشد .

 

 

 

رئيس شعبه ……. دادگاه عمومي ………..

نمونه حکم تعدیل اجاره بها

  • ريال بابت ما به التفاوت تا روز خواسته مازاد بر نظريه كارشناس به علت عدم ثبوت محكوم به رد است . راي صادره نسبت به خواندگان رديف 5 غيابي و قابل واخواهي است .

 

نمونه ديگر راي داير تعديل اجاره بها

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

از توجه به تصوير مصداق اجاره نامه رسمي شماره ……..و ………..و. ……… تنظيمي در مورخه ….. دفتر خانه شماره …… شهرستان …….. و استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي ثبتي شماره ……..و ………. در بخش ……….. ثبتي …… و گواهي حصر وراثت مرحوم …… و عنايت  به مدافعات و اظهارات متداعين و مستثني شدن قسمتي از مورد اجاره ابتدايي به شكل شش انبار ناحيه غربي ملك حسب تراضي موجرين  و مستاجرين با توجه به وراثت خواهان ها از موجر و نيز قائم مقامي خواندگان به عنوان وراث مرحوم . چون آقاي . وكيل خواندگان تا رديف 5 دفاع و ايراد موثري در قبال دعوي به عمل نياورده و از طرفي علي رغم  ذينفع نبودن در حقوق استيجاري . چون قرائن ابرازي ايشان كفايت بر احراز فوت نامبرده  نمي نمايد و وكيل مدعيان اصرار بر حيات …… دارند . و با فراهم بودن عوامل پذيرش درخواست ضمن محقق تلقي كردن رابطه استيجاري متداعيين به قائم مقامي موجر و مستاجر اسناد اجاره مزبور چون كارشناس منتخب دادگاه اجاره بهاي عادله زمان طرح دعوي را به شكلي كه در تصرف  وراث مستاجر
مي باشد مبلغ ……. ريال ارزيابي و اعلام كرده و اعتراض  آقاي ……..و با  منطبق تلقي كردن نظريه با اوضاع و احوال مسلم قضيه و مستنداً به مواد 4و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1356 حكم بر ازدياد اجاره بها  از …… ريال بابت در ماه از تاريخ تقديم دادخواست (…..) و الزام مدعي عليهم به تاديه مبلغ ……… ريال بابت ما به التفاوت تا روز خواسته مازاد بر نظريه كارشناس به علت عدم ثبوت محكوم به رد است . راي صادره نسبت به خواندگان رديف 5 غيابي و قابل واخواهي است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي ……….

نمونه تنظیم سند اجاره رسمی

  • راي صادره حضوري  و در فرجه مقرر قانوني قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان ……. مي باشد .

 

نمونه ديگر راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم …. به طرفيت خوانده آقاي …… به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به شرح دادخواست تقديمي . با توجه به مفاد  قرارداد ادعاي اجاره مورخ …….و عنايتاً به عدم ايراد و دفاع موثر از جانب خوانده دعوي و قبول خواسته خواهان توسط و ي، دعوي خواهان را ثابت تشخص داده و لذا حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند اجاره  رسمي مطابق مندرجات سند عادي اجاره فوق الاشاره با رعايت كليه شرايط  و جهات شرعي و قانوني صادر و اعلام مي دارد . بديهي است ، طرفين با حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي شهرستان … مبادرت به انجام حكم دادگاه مي نمايد . راي صادره حضوري  و در فرجه مقرر قانوني قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان ……. مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي ……….

نمونه رای منع زوجه از اشتغال به کار

  • خواسته خواهان به اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمكين منتفي مي گردد و رد مي شود . اين راي با عنايت به ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي است .

 

نمونه راي به منع زوجه از اشتغال به كار   

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست آقاي ……… به طرفيت بانو ……….. به خواسته منع اشتغال همسرش از كار و دادخواست ديگر آقاي …….به طرفيت بانو…… داير به امر اجازه مجدد به شرح دادخواست . پس از بررسي مجموع محتويات پرونده چنين ملاحظه گرديد كه خواهان خواستار منع اشتغال همسرش را از كار شده است و در صورت عدم تمكين خواستار اجازه ازدواج شده و خوانده حاضر است برگردد به زندگي مشروط  بر اينكه خانه اي جدا از خويشان خود بگيرد و وسائل زندگي را فراهم كند و تعهد دهد كه كتك كاري نكند و فحاشي نكند و فيلم هاي مبتذل به خانه نياورد و از شكايتش صرف نظر كند و خواهان حاضر شده است كه به شرايط همسرش عمل نمايد و اظهار داشته خانه دارم و ماهي هزار تومان اجاره مي دهم و وسايل زندگي را تهيه مي كنم و تعهد مي دهم به دنبال كار هاي زشت نروم و نفقه همسرم را ماهي ده هزار تومان تامين مي كنم و در همين دادگاه حكم صادر شده است كه همسرم محكوم به تمكين شده است كه حاضر به تمكين نشده است . علي هذا دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص مستنداً به ماده 1117و 1103 و 1105 قانون مدني و با توجه به اينكه بعد از ازدواج با اجازه شوهر استخدام شده است كه اجازه نامه زوج در پرونده ضميمه است و اكنون شوهر حاضر نيست زن به كار خود مشغول باشد حكم منع خانم را از كار در شركت ……… صادر مي گردد و با توجه به اينكه زوج حاضر است برگردد به زندگي شوهر در صورتيكه خانه اي جدا داشته باشد و نفقه اش را به مبلغ ماهي ده هزار تومان تامين نمايد خواسته خواهان به اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمكين منتفي مي گردد و رد مي شود . اين راي با عنايت به ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي است .

 

 

 

 

 

رئيس شعبه ……. دادگاه عمومي ………..

نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از تصادف

  • حكم به اثبات دعوي خواهان داده و خوانده را به پرداخت مبلغ ……ريال بابت اصل خواسته و…….. ريال بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد ،

 

نمونه راي داير بر مطالبه خسارت ناشي از تصادف

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ………. پرونده كلاسه ……. شماره دادنامه ……..

مرجع رسيدگي : شعبه ……… دادگاه عمومي ………

خواهان ……….

خوانده ……………

خواسته : مطالبه خسارت ناشي از تصادف

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .. به طرفيت خوانده آقاي / خانم ……. به خواسته مطالبه خسارت ناشي از تصادف نظر به اظهارات خواهان و دادنامه شماره …. تاريخ ….. در پرونده كلاسه ……. شعبه …….. و نظريه افسر كاردان فني تصادفات و نظريه كارشناس رسمي دادگستري كه به شماره ……… ثبت دفتر دادگاه گرديده است و اينكه خوانده در مقام دفاع ايراد موثري به عمل نياورده ، حكم به اثبات دعوي خواهان داده و خوانده را به پرداخت مبلغ ……ريال بابت اصل خواسته و…….. ريال بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد ، راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه …..دادگاه عمومي ……

نمونه رای اجاره اجرت المثل زمان زناشویی

  • مقرر مي شود هر دو پرونده از موجودي دادگاه كسر شود . اين راي ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست رسيدگي تجديد نظر مي باشد .

 

نمونه راي در خصوص اجرت المثل ايام زناشويي    

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

 

نظر به تقاضاي زوج آقاي …….. مبني بر صدور حكم طلاق با توجه به محتويات پرونده و نظريه داوران و ملاحظه اختلافات خانوادگي زوجين كه مثبت عدم تفاهم و ناسازگاري آنها است و زوج در تقاضاي طلاق اصرار دارد ، دادگاه حسب تقاضاي زوج حكم به اجراي صيغه طلاق رجعي بين زوجين اين پرونده با شرايطي كه ذيلاً مقرر مي شود اعلام و صادر مي نمايد : اولاً : زوج بايستي قبل از طلاق موجبات پرداخت و تاديه مهريه زوجه را فراهم كند و مهريه او را بپردازد و بعد طلاق دهد ، دوماً : مبلغ پنج ميليون ريال نقداً بابت حق الزحمه سال هاي زندگي زوجه بپردازد ، سوماً : جهيزيه زوج را تحويل دهد ، چهارم : حضانت فرزند مشترك به عهده زوجه محول مي شود و زوج مكلف است ماهيانه مبلغ دويست هزار ريال بابت مخارج بچه بپردازد و زوج هر 15 روز يك بار به مدت 4 ساعت حق ملاقات فرزندش را خواهد داشت . مقرر مي شود هر دو پرونده از موجودي دادگاه كسر شود . اين راي ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست رسيدگي تجديد نظر مي باشد .

 

 

 

 

 

رئيس شعبه ……. دادگاه عمومي ………..

نمونه رای الزام به جبران خسارت

  • لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و نظريه آقايان كارشناسان خواندگان به خواهان در حق خواهان دعوي محكوم مي نمايد و راي صادره ظرف بيست روز پس از رويت قابل اعتراض و رسيدگي تجديد نظر مي باشد .

 

نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان معنوي و مادي

 

 

بسمه تعالي

 

 

 (راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي ايمان به طرفيت رضا و فريبا به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي به مبلغ بيست ميليون ريال معادل دو ميليون تومان نظر به اينكه خواندگان به حكايت پرونده كيفري 72/74 مورد استناد (72/118 اجراي احكام ) به اتهام عمل نامشروع غير از زنا ، رضا فرزند موسي به 74 ضربه شلاق و سه ماه اقامت اجباري در شهرستان بندر عباس و فريبا فرزند علي به تحمل 41 ضربه شلاق محكوم شده اند و حكم صادره قطعيت يافته و به مرحله اجرا در آمده است و نظر به اينكه آقايان هيات كارشناسان حسب نظريه مورخ 14/02/1272 كه مركب از آقايان : غلامرضا پزشك قانوني سراب و غفور ليانسيه روان شناسي و ميكائيل ليسانس جامعه شناسي پس از ملاحظه و بررسي محتويات پرونده و مشاهده وضعيت ظاهري و جسمي و رواني طرفين دعوي بعد از مشاوره با يكديگر كل خسارت وارده به خواهان ايمان را از حيث مادي و معنوي علي الخصوص توجهاً به هتك حيثيت و شئونات اجتماعي و فرهنگي ايشان به مبلغ پنج ميليون ريال معادل نيم ميليون تومان تعيين و برآورد كرده است لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و نظريه آقايان كارشناسان خواندگان به خواهان در حق خواهان دعوي محكوم مي نمايد و راي صادره ظرف بيست روز پس از رويت قابل اعتراض و رسيدگي تجديد نظر مي باشد .

 

 

دادرس دادگاه حقوقي يك سراب