اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

  • و درخواست مي شود ظرف ده روز از رويت اين اظهار نامه جهت مسترد نمودن مبلغ پرداختي به اينجانب مراجعه نماييد.

اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

موضوع اظهار نامه
مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات كامل خريدار

اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش
مشخصات كامل فروشنده
خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقاي /خانم
با سلام ،
احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : مطابق قرارداد عادي مورخ اينجانب يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي بخش شهرستان به نشاني را به مبلغ ريال از جنابعالي خريداري كردم و ثمن معامله مبلغ ريال آن پرداخت شده و مقرر بوده است بقيه در دفتر خانه پرداخت گردد . اينك از آنجايي كه قيمت معامله مغبون واقع شده است و اين غبن فاحش است بر حسب ماده 416 قانون مدني در صورتي كه غبن فاحش باشد هر يك از متعاملين حق فسق معامله را دارد وبا التفات به اينكه به موجب ماده 420 قانون خيار غبن بايد پس از علم به آن فوريت اعمال گردد و حق اعمال آن در قرار داد پيش بيني شده است ، لذا با ابلاغ اين اظهار نامه در مهلت مقرر قانوني فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش اعلام ، و درخواست مي شود ظرف ده روز از رويت اين اظهار نامه جهت مسترد نمودن مبلغ پرداختي به اينجانب مراجعه نماييد.

و السلام
نام و نام خانوادگي
امضاء – تاريخ

خلاصه جواب

 

 

برای دانلود ورد فرم این اظهارنامه کلیک کنید

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمكين

  • ضمناً چنانچه به فاصله گذشت يك هفته از تاريخ رويت اين اظهار نامه تصميم قطعي خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ نماييد ، مطابق مقررات ، ناشزه محسوب از پرداخت نفقه محروم خواهيد ش

اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين
برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

موضوع اظهار نامه
مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات كامل( شوهر )

تقاضاي بازگشت به منزل و تمكين از سوي زوجه
مشخصات كامل زوجه (زن )
خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقاي /خانم
با سلام ،
احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :
جنابعالي به استناد عقد نامه شماره تنظيمي در دفتر خانه ازدواج شماره شهرستان زوجه شرعي و دائمي اينجانب مي باشيد . اكنون
از تاريخ الي تاريخ بدون داشتن دليل موجه قانوني و همچنين كسب رضايت از اينجانب اقدام به ترك اقامتگاه نموده ايد . از آنجا كه معتقدم اختلافات خانوادگي صرفا با پنجه قدرت تدبير و تامل زوجين حل و فصل مي گردد و قهر و كشمكش بجز افزودن بر ميزان تنش و كدورت في مابين هيچ چيز را به ارمغان نمي آورد ؛لذا از شما مي خواهم تا ضمن بازگشت به منزل اقامتگاه موجبات پريشاني و تكدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نياورد . ضمناً چنانچه به فاصله گذشت يك هفته از تاريخ رويت اين اظهار نامه تصميم قطعي خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ نماييد ، مطابق مقررات ، ناشزه محسوب از پرداخت نفقه محروم خواهيد شد .
و السلام
نام و نام خانوادگي
امضاء – تاريخ

خلاصه جواب

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

نمونه درخواست اعاده دادرسی از ديوان عالی كشور

  •   تقاضاي اعاده دادرسي داشته ، استدعاي موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي را دارم . نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي كشور

با سلام ،
احتراماً در خصوص احكام صادره از شعب بدوي و تجديد نظر مبني بر محكوميت اينجانب ……… به اتهام …… به تحمل ……… سال (ماه ) حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ……… ريال جزاي نقدي طي دادنامه هاي شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………… دادگاه عمومي ……….. و شماره …….مورخ ………… صادره از شعبه ……….. دادگاه تجديد نظر استان ……… مستنداً به بندهاي ….. از ماده 466 قانون آيين نامه دادرسي كيفري و بند هاي …….. از ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 (و در حال حاضر بند هاي ………… از ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب سال 1378 ) و با توجه به جهات و دلايل ديل الذكر :
1-………………………………………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………………………………….
3-………………………………………………………………………………………………………..
تقاضاي اعاده دادرسي داشته ، استدعاي موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي را دارم .
با تشكر و تجديد احترام
نام و نام خانوادگي (متقاضي)
امضاء و تاريخ

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

درخواست اعاده دادرسي در پرونده هاي حقوقي از دادگاه صادركننده حكم (ماده 433 ق. آ.د.م)و در پرونده هاي كيفري از ديوان عالي كشور (ماده 274 ق.آ.د.ك) صورت مي گيرد .

نمونه درخواست واخواهی از رای غيابی

  • با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در سال 1378 ، ماده 217 آن قانون با دو تبصره ذيل آن و نيز ماده 218 در فصل چهارم از باب دوم به راي غيابي اشاره كرده است .

نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي

بسمه تعالي
رياست محترم شعبه ……… دادگاه عمومي ………
با سلام ،
احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ……. مطروحه در آن شعبه ، اينجانب …… فرزند …… نسبت به دادنامه غيابي شماره ……….. مورخ ……… اعتراض ………….داشته و با عنايت به اينكه اينجانب در هيچ كدام از مراحل و جلسات رسيدگي در دادگاه حضور نداشته و لايحه اي نيز تقديم نداشته ام و از طرفي وكيلي نيز معرفي نكرده بودم ، لذا تقاضاي رسيدگي واخواهي را دارم .
بديهي است ، دفاعيات لازم را در جلسه رسيدگي و طبق لوايح بعدي تقديم خواهم نمود .

با تشكر و تجديد احترام
نام و نام خانوادگي (واخواه)
امضاء و تاريخ

 

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در سال 1378 ، ماده 217 آن قانون با دو تبصره ذيل آن و نيز ماده 218 در فصل چهارم از باب دوم به راي غيابي اشاره كرده است .

درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي

  • با توجه به اهميت و دلايل جرم ، دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايند . مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يك بار آن را تمديد نمايد .

 
درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي

بسمه تعالي
رياست محترم شعبه ……… دادگاه عمومي ………
با سلام ،
احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ……. مطروحه در آن شعبه ، موضوع شكايت اينجانب ……. عليه آقاي ……. دائر بر صدور چك هاي بلامحل متعدد (8 فقره ) جمعاً مبلغ ……… ريال ، با توجه به اينكه نامبرده به لحاظ شغلي خود (آژانس مسافرتي ) مكرراً به خارج از كشور به ويژه كشور هاي همسايه غربي (سوريه و تركيه ) مسافرت مي كند ، لذا تقاضاي صدور حكم مبني بر ممنوع الخروج شدن نامبرده را دارد .
خواهشمند است از طريق معاونت قضايي دادستاني كل كشور اقدامات لازم را مبذول فرماييد .

با تشكر و تجديد احترام
نام و نام خانوادگي (متقاضي)
امضاء و تاريخ

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

يادآوري مي شود كه در حال حاضر بر اساس ماده 133 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب را در امور كيفري مصوب سال 1378 ، دادگاه ها نيز مي توانند (قرار عدم خروج متهم از كشور ) را صادر كنند .
مطابق اين ماده :
با توجه به اهميت و دلايل جرم ، دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايند . مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يك بار آن را تمديد نمايد .
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد .

نمونه دستور بازداشت پلاک ثبتی به عنوان وثيقه

  • درخواست وثيقه نموده است در صورتي كه مانع بازداشت ندارد در قبال مبلغ ……. ريال بازداشت و نتيجه را جهت ضبط در پرونده كلاسه

دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

بسمه تعالي
تاريخ :………….
شماره :………….
پيوست :…………..
به : رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك بخش …..
از : شعبه …………دادگاه عمومي …………………
موضوع : بازداشت پلاك ثبتي شماره ……….

با سلام ،
احتراماً دستور فرماييد سند مالكيت شماره …………. به شماره ثبت …….. دفتر جلد ……….. صفحه ……….. ملكي آقاي / خانم ………… فرزند ………….. كه درخواست وثيقه نموده است در صورتي كه مانع بازداشت ندارد در قبال مبلغ ……. ريال بازداشت و نتيجه را جهت ضبط در پرونده كلاسه ……….. اتهامي آقاي / خانم … فرزند …. مطروحه در اين شعبه اعلام دارند .
با تشكر
رئيس / دادرسي / قاضي تحقيق شعبه …….. دادگاه عمومي

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

نمونه درخواست قبولی وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

  • متعهد مي گردم هر زمان كه دادگاه متهم را احضار نمايد وي را حاضر نمايم . در غير اين صورت وثيقه فوق به نفع دولت ضبط گردد

 
درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

رياست محترم شعبه …… دادگاه عمومي

با سلام ،
احتراماً ، به استحضار مي رساند ،
چون در خصوص آقاي ………. فرزند …….. به اتهام ……. توسط آن دادگاه محترم قرار وثيقه صادر گرديده است، لذا ، اينجانب ……….. فرزند ……….. با توديع وثيقه ملكي به مبلغ …….. ريال متعهد مي گردم هر زمان كه دادگاه متهم را احضار نمايد وي را حاضر نمايم . در غير اين صورت وثيقه فوق به نفع دولت ضبط گردد . در ضمن اصل و فتوكپي سند مالكيت شماره ………. كه شش دانگ آن متعلق به اينجانب مي باشد ، تقديم مي گردد .
با تشكر و تجديد احترام
نام و نام خانوادگي (وثيقه گذار )
امضاء
آدرس : خيابان .. كوچه ………. پلاك ………..

معمولاً پس از تقديم درخواست وثيقه گذار به شكل فوق جهت تعيين ميزان بهاي ملك قرار كارشناسي صادر و به قيد قرعه يك نفر كارشناس جهت انجام كارشناسي تعيين مي گردد .

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

نمونه درخواست قبولی كفالت توسط كفيل از دادگاه

  • زمان كه دادگاه وي را احضار نميد او را حاضر نمايم و الا طبق مقررات قانوني با من برخورد گردد . تقاضا دارم دستور فرماييد اقدامات لازم در اين مورد انجام پذيرد .

 
درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه

رياست محترم شعبه …… دادگاه عمومي

با سلام ،
احتراماً ، به استحضار مي رساند ،
چون در خصوص آقاي ………. فرزند …….. به اتهام ……. قرار كفالت توسط آن مقام محترم صادر گرديده است ، لذا ، اينجانب ….. فرزند ………. فروشنده لوازم خانگي كه پروانه كسب نيز دارم و اصل و فتوكپي آن تقديم حضور مي گردد ، آمادگي خود را براي كفالت از وي اعلام مي دارم و متعهد
مي گردم ، هر زمان كه دادگاه وي را احضار نميد او را حاضر نمايم و الا طبق مقررات قانوني با من برخورد گردد . تقاضا دارم دستور فرماييد اقدامات لازم در اين مورد انجام پذيرد .

با تشكر و تجديد احترام
نام و نام خانوادگي (كفيل )
امضاء

نمونه درخواست عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک

  • لذا مطابق 14 قانون صدور چك اصلاحي سال 1372، درخواست عدم پرداخت وجه ياد شده را دارم

درخواست عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك

رياست محترم بانك ……….شعبه ………

با سلام ،
احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب …. فرزند …… دارنده حساب جاري شماره ……… در آن شعبه ، كه يك فقره چك به شماره …….. به مبلغ …….. ريال به تاريخ …… براي شخصي به نام بابت تتمه پيش پرداخت پول منزل استيجاري صادر كرده ام ، با اينكه حسابم در حال حاضر داري مبلغ فوق مي باشد ، ليكن نظر به اينكه اينجانب چك را بنا به اظهارات نامبرده مبني بر اينكه منزل داراي تلفن است ، صادر كرده ام كه معلوم گرديده نه تنها منزل داراي تلفن نمي باشد بلكه تلفن نميباشد بلكه تلفني هم كه قبلاً داشته حدود 5 ماه پيش به كسي فروخته شده است كه اين خود از مصاديق بارز جرم كلاهبرداري مي باشد ، و از طرفي نظر به اختلافات ديگري كه در خصوص قرارداد اجاره وجود دارد ، لذا مطابق 14 قانون صدور چك اصلاحي سال 1372، درخواست عدم پرداخت وجه ياد شده را دارم .

با تشكر و تجديد احترام
نام و نام خانوادگي -امضاء

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

نمونه شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چک

  • خواهشمند است دستور فرماييد جهت جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از چك مفقودي مراتب به بانك ياد شده اعلام گرديده و اقدامات لازم ديگري نيز ايجاد گردد .

شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چك

بسمه تعالي
رياست محترم دادگستري ……….(مجتمع قضايي )

با سلام ،
احتراما، به استحضار عالي مي رساند :
اينجانب …… فرزند ……. تعداد ……….. فقره چك به شماره سريال ……. بانك ………. شعبه ……. كه به نام اينجانب صادر شده بود را مفقود نموده ام . با توجه به اينكه اينجانب ذينفع (دارنده ) چك
مي باشم ، مطابق ماده 14 قانون صدور چك اصلاحي 1372به بانك مربوطه صادر شده است كه گواهي صادر شده است كه گواهي صادره از بانك محال عليه مبني بر دستور عدم پرداخت وجه چك فوق از سوي اينجانب و تائيد بانك به پيوست تقديم مي گردد .
علي هذا ، خواهشمند است دستور فرماييد جهت جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از چك مفقودي مراتب به بانك ياد شده اعلام گرديده و اقدامات لازم ديگري نيز ايجاد گردد .
با تقديم احترام
نام و نام خانوادگي (شاكي )
امضاء

آدرس :……………………………………………………………………………………….

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید